Меню сайту

Порівняння проектів і визначення найбільш доцільного варіанту проекту, який слід рекомендувати до реалізації

Виходячи з наведених розрахунків з управління проекту №1 і №2 із заміни електролічильників у 2013 році можна зробити висновки щодо їх впровадження на підприємстві.

Показник NPV (Net Present Value) - чистий приведений до теперішньої вартості (дисконтований) дохід, або чиста теперішня вартість, який дає змогу отримати абсолютну величину ефекту від реалізації проекту. Він становить різницю між сумою приведених до теперішньої вартості всіх грошових потоків доходів та сумою всіх дисконтованих грошових потоків витрат проекту за весь період його експлуатації, починаючи від дати початку інвестування. Дисконтування грошових потоків проекту за роками здійснювалося за ставкою г=25%, що дорівнює середньозваженій вартості авансованого в проект капіталу (r = WACC).

За цим показником два проекти є економічно доцільними, але у порівнянні проект №1 є більш доцільний, він складає 20 152 010,56 грн., проти 16889073,1 грн. по проекту №2, що є більше на 3 262 937,46 грн. (20152010,56-16889073,1).

Показник індексу рентабельності інвестицій. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій є продовженням методу чистої теперішньої вартості. Це відносний показник, який характеризує рівень доходів на одиницю затрат, тобто ефективність інвестування - чим більше значення цього показника, тим вищий рівень віддачі від інвестованого капіталу.

За цим показником два проекти є економічно доцільними, але у порівнянні проект №2 більш доцільніший, показник складає 13,35, проти 6,65 за проектом №1.

Термін окупності - це мінімальний тимчасовий інтервал (від початку здійснення проекту, за межами якого інтегральний ефект стає і у подальшому залишається незаперечним, тобто це період, з якого інтегральні затрати, пов'язані з проектом, покриваються інтегральними результатами від здійснення інвестиційного проекту.

За цим показником проект №2 є більш доцільним, тому що його термін складає 2,1 місяці, а за проектом №1 показник складає 4.2 місяці.

Виходячи з того, що існують проблеми щодо доступу до лічильників, що призводить до неможливості контролю за споживанням електроенергії, помилки перевіряючи, що веде до зайвих навантажень на працівників, а тим самим збільшення витрат на передачу електроенергії, більш доцільним є впровадження проекту №1. Він також є більш доцільним із показника чистої теперішньої вартості. Тому приймається рішення до впровадження проекту №1 із заміни електролічильників у 2013 році.

За даними НКРЕ, сьогодні населення лише частково оплачує фактичну собівартість електроенергії. Станом на 1 березня 2011 року населення відшкодувало лише 25,65% реальних витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії. Різниця покривається промисловими, сільськогосподарськими, бюджетними та іншими споживачами, незважаючи на те що загальні витрати на виробництво, передачу та постачання електрики для промислового сектора набагато нижчі, ніж для населення. Як стверджують в НКРЕ, внаслідок занижених розцінок на кіловат-годину для населення «роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів України є фактично завищеними приблизно на 22%, внаслідок чого постійно збільшується кінцева ціна на всі їх товари та послуги». Йдеться, зокрема, про більшість продуктів харчування, промислових виробів, побутових та інших послуг, питома вага електроенергії в яких займає істотну частку.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.