Меню сайту

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання

Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонального розвитку. В умовах обмеженості природних, матеріальних, територіальних, фінансових та інших ресурсів, несприятливості економічної ситуації, дуже необхідним стає пошук найбільш раціональних форм організації виробництва та соціальної сфери для забезпечення належних умов життя людей. При цьому провідним стає таке поєднання всієї множинності компонентів суспільства у певному природному середовищі і такої територіальної організації їх функціонування, при якій природно-суспільні системи кожного регіону були б здатні до сталого розвитку і відтворення.

Теоретичні надбання з різних питань розвитку і розміщення трудових ресурсів завжди мали практичне спрямування і залучалися в діяльності. Про це свідчить вивчення трудових ресурсів як фактору економічного розвитку, визначення принципів розміщення трудових ресурсів та комплексного розвитку регіонів, спеціалізація регіонів, раціональний територіальний поділ праці, та практичне їх застосування в економічній та соціальній діяльності держави.

Теоретичні знання в сучасних умовах через розробку відповідної економічної та соціальної політики набувають практичного використання в господарській діяльності. Це стосується як оцінки нинішньої економічної і соціальної ситуації, так і розробки напрямів і механізмів державного управління регіональним розвитком у перспективі.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що становлення ринкової економіки висуває на перший план вимоги раціональної зайнятості населення в будь-якій сфері, галузі, що регулюється через ринок праці - специфічний механізм підтримки збалансованості між попитом та пропозицією робочої сили.

Перехідний період до ринку, виникнення розмаїття форм власності загострили проблеми зайнятості, ефективності використання наявних трудових ресурсів і додали нові, пов'язані із виникненням нових трудових відносин. Тим часом, проблеми використання трудового потенціалу в умовах ринку не одержали достатньої розробки. Таким чином, ряд аспектів даної проблеми, що виникає в умовах регіональних особливостей, різноманіття форм господарювання і розвитку ринкових відносин, вимагають подальшого вивчення.

У економічній літературі проблемам праці і трудових ресурсів надається значна увага. Дослідження у цій галузі присвячені з'ясуванню місця робочої сили в системі виробничих відносин, загальних закономірностей відтворення робочої сили, аналізу проблем зайнятості, галузевому розподілу трудових ресурсів.

Проблеми трудових ресурсів досліджували такі вчені, як: В.С. Венедіктов, І.М. Прибиткова, Я.Ю. Кондратьєв, Ю.І. Римаренко, В.І. Олефір та інші.

Об'єктом дослідження є трудові ресурси та регіональні особливості їх розміщення і використання на прикладі Київської області.

Предметом дослідження є сукупність економічних взаємовідносин з приводу особливостей розміщення і використання трудових ресурсів Київської області.

Метою та завданням роботи є дослідження регіональних особливостей розміщення та використання трудових ресурсів Київської області.

При написанні роботи використовувалися наступні методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків); метод галузевого аналізу; діалектичний; монографічний, метод системного аналізу (вивчення й аналіз соціально-економічних процесів на ринку трудових ресурсів); порівняльний (порівняння соціально-економічних показників ринку трудових ресурсів); метод територіального аналізу.

  Подібні статті по економіці

  Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
  Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

  Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
  Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

  Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
  З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.