Меню сайту

Трудові ресурси Київської області як складова частина продуктивних сил суспільства

Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

Поняття трудових ресурсів вперше запропонував академік С.Г.Струмилін. Вони складаються переважно з працездатного населення у працездатному віці. Нині нижня межа працездатного віку встановлена в 16 років, а верхня - 55 років для жінок та 60 років для чоловіків. До трудових ресурсів належать також пенсіонери, зайняті в суспільному виробництві, та підлітки віком 14-15 років, які з тих чи інших причин працюють у сфері матеріального виробництва або невиробничій сфері [8, с. 88].

До трудових ресурсів не відносяться інваліди праці чи дитинства працездатного віку, які не зайняті в господарстві, а також незайняті пенсіонери працездатного віку.

Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна чисельності населення, а залежить насамперед від його вікової структури. Чим більша частка осіб віком до 16 або понад 60 років, тим менша чисельність трудових ресурсів. Вона може зростати за рахунок додаткового залучення у виробництво людей пенсійного та підліткового віку. Кількість трудових ресурсів можна регулювати й за рахунок зміщення меж працездатного віку, що ми зараз можемо спостерігати в Україні.

До підвищення пенсійного віку Україну давно заохочує Міжнародний валютний фонд. Як свідчать демографи, українська нація стрімко старішає, і в країні вже зараз бракує грошей на виплату пенсій. Зараз кількість пенсіонерів в Україні майже дорівнює числу людей працездатного віку (на 10 працюючих - 9 пенсіонерів). Загалом 13,5 млн. людей в Україні отримують пенсію. За оцінками експертів, з часом ситуація може ускладнитися, оскільки кількість пенсіонерів зростає, і скоро їх може бути більше, ніж тих, хто працює. Тому влада має на меті підвищити пенсійний вік для жінок, які зараз в Україні йдуть на пенсію в 55, тобто на 5 років раніше, ніж чоловіки, тривалість життя яких на 10 років менша. До того ж, в Україні жінок на кілька мільйонів більше, ніж чоловіків. Зміни пенсійного віку будуть поступовими: щороку його підвищуватимуть на 6 місяців і упродовж 10 років досягнуть бажаного результату. Загалом пропонується дорівняти пенсійний вік українців до європейської норми, тобто, до 65 років [28].

Важливим резервом для збільшення трудових ресурсів Київської області є поліпшення умов праці, техніки безпеки, охорони здоров’я, що сприяють зниженню смертності та інвалідності осіб у працездатному віці, ліквідації пільг для передчасного виходу на пенсію.

Також на кількість трудових ресурсів впливає статевий склад населення. Збільшення чисельності чоловіків веде до зростання трудового потенціалу держави, оскільки вік їх виходу на пенсію зараз на 5 років більший, ніж у жінок.

Діаграма 1

Статевий склад населення Київської області

Також можемо розглянути статевий склад населення у розрізі районів Київської області (Додаток Б).

Дослідивши дані, що висвітлені у діаграмі, ми можемо сказати, що ні в одному з районів Київської області немає переважання кількості населення чоловіків над жінками. Ця тенденція також дуже впливає на зменшення трудового потенціалу області.

В умовах зниження природного приросту трудових ресурсів, великого значення набуває поліпшення їх якісного складу. Прогресивною вважається структура трудових ресурсів, у якій більше осіб до 40 років. В умовах науково-технічного прогресу це найважливіший чинник трудозабезпечення майже всіх галузей економіки.

Трудовий потенціал - це система, що має просторову та часову орієнтацію, елементами якої виступають трудові ресурси з урахуванням усієї сукупності їхніх кількісних та якісних характеристик зайнятості та робочих місць [20, с. 116].

Значною проблемою пострадянського періоду стала структурна перебудова господарства України, що неминуче призвело до масових вивільнень робочої сили із традиційних місць роботи, особливо на промислових і сільськогосподарських підприємствах Київської області. Виникло таке явище, як безробіття. Крім того, почався масовий перерозподіл працівників між сферами економіки. Значним негативним явищем стала трудова міграція населення за кордон.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Іноземний капітал в економіці України стан, проблеми і перспективи
Актуальність теми. Україна як молода незалежна, суверенна держава не має достатнього досвіду налагодження економічних зв'язків з іншими країнами світу. Світові економічні зв'язки нам пот ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.