Меню сайту

Оцінка сучасного розміщення трудових ресурсів Київської області

Для раціонального розміщення виробництва і пропорційного розвитку продуктивних сил у регіонах і областях важливе значення має баланс трудових ресурсів. Баланс трудових ресурсів - це документ, що характеризує наявність і склад трудових ресурсів, їхній поділ по видах зайнятості, галузях виробництва і суспільних групах. Баланси поділяються на:

звітні баланси, котрі відбивають фактичний стан трудових ресурсів на визначену дату;

планові баланси, котрі визначають основні джерела і засоби забезпечення трудовими кадрами окремих галузей господарських об’єктів держави.

Кожен баланс має дві частини: ресурсну (фонд трудових ресурсів) і витратну (розподіл або використання трудових ресурсів), які повинні відповідати одна одній.

Якщо у звітному балансі буде переважати ресурсна частина, то в плановому балансі треба передбачити заходи щодо створення додаткових робочих місць і навпаки. У планових балансах крім перспектив перерозподілу трудових ресурсів, звичайно вказують також джерела їхнього поповнення (наприклад, за рахунок державного замовлення на підготовку фахівців певного профілю) [2, с. 83].

Аналіз статистичних матеріалів за останні роки свідчить про те, що в Україні склалися три регіони з різними за масштабами резервами трудових ресурсів. Незайняті в народному господарстві, зайняті в особистому і підсобному сільському господарстві та особи працездатного віку, що навчаються. До першого регіону входять: Київська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Хмельницька області, в яких зазначені потенційні резерви трудових ресурсів становлять майже 17% від загальної чисельності трудових ресурсів у Київській області до 25% у Хмельницькій [21, с.305].

Таблиця 4

Всього

С\г, мисливство, рибальство

Промисловість

Освіта

Діяльність транспорту та зв’язку

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

795, 1

796, 1

90, 2

75, 9

153, 9

151, 2

60, 1

60, 3

77, 7

78, 2

Кількість зайнятого населення Київської області за видами економічної діяльності

* Статистичний збірник «Регіони України» .-К. : Держкомстат, 2009.-758 c.

Як ми бачимо з поданої таблиці, у 2009 році спостерігається збільшення зайнятого населення в області. Це в основному стосується діяльності транспорту та зв’язку, а також освіти.

Не дивлячись на наявність безробіття, в Україні є галузі виробництва, де спостерігається дефіцит робочої сили. До таких галузей належить, будівельна індустрія, хімічне та сільськогосподарське виробництво. Останнє пояснюється тим, що в цих галузях розподіл вакансій йде, в основному, за рахунок створення нових робочих місць, а не за рахунок впровадження новітніх організаційних форм.

Таблиця 5

Безробітне населення Київської області у віці 15-70 років

2005

2006

2007

2008

2009

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

69, 1

8, 3

55, 9

6, 6

52, 0

6, 2

49, 6

5,9

49, 2

5,8

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.