Меню сайту

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення

Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення

Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика підвищення прибутку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення , що і визначило вибір теми науково-дослідницької роботи і її виконання.

Наукова задача: Удосконалення і теоретичний розвиток економічних методів підвищення прибутку на підприємстві меблевої продукції на підставі зростання обсягу реалізації продукції та зниження собівартості.

Мета дослідження: Узагальнення науково-методичних основ організації, розкриття діючої практики підприємств щодо підвищення прибутку, а також пошук напрямків та шляхів вдосконалення цього процесу на основі систематизації наведених пропозицій щодо даного питання.

Наукова ідея: Ефективна розробка та впровадження нововведень на підприємстві буде досягатися, якщо в цьому будуть зацікавлені як учасники інноваційного процесу, так і підприємство у цілому.

Задачі дослідження: Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі задачі:

виконати аналіз сучасного стану ТОВ “НВП Інтехцентр” до впровадження новітніх організаційно-технічних рішень;

виявити фактори, які впливають на прибуток підприємства;

визначити напрями підвищення прибутку на підприємстві меблевої продукції;

розробити оптимізаційну економіко-математичну модель для підвищення прибутку за рахунок зміни структури реалізації меблевої продукції.

Об'єктом дослідження є прибуток підприємства та шляхи збільшення його розміру в сучасних умовах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, практичних та методичних інструментів управління прибутком та шляхів збільшення розміру отримуваного прибутку на підприємстві в Україні в сучасних умовах економічного розвитку країни.

Методи дослідження: З метою всебічного вивчення об’єкта та предмета були використанні такі методи дослідження: збору та узагальнення інформації, групування, техніко-економічний аналіз - для оцінки сучасного стану внутрішнього середовища підприємств меблевої продукції; метод факторного аналізу - для визначення факторів, що впливають на прибуток підприємств меблевої продукції; табличний метод; економіко-математичне моделювання - для прийняття управлінських рішень з впровадження інновацій.

Наукова новизна результатів дослідження є удосконалення моделі до пріоритетних напрямків фінансової діяльності підприємства, що дозволяє підвищити його прибуток.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому: удосконалені оптимізаційні економіко-математичні моделі структури реалізації продукції, систематизовані економічні ефекти, яких досягає підприємство меблевої продукції при впровадженні інноваційних продуктів, аналітична залежність можливої економії витрат на придбання та збут товару від реалізації зазначених ефектів;

Практичне значення результатів роботи: Теоретичні положення магістерської роботи доведено до рівня конкретних методик і пропозицій щодо підвищення прибутку на підприємстві мебельної продукції на підставі нових економічних підходів і методів мотивації як самого підприємства, так і учасників цих процесів. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наведених у роботі дозволить покращити та прискорити вирішення питань щодо прибутковості підприємств.

Сфера використання результатів роботи: Одержані результати магістерської роботи можуть бути використані підприємствами при оцінці й обґрунтуванні шляхів вдосконалення механізму забезпечення сталого розвитку підприємства в кризових ситуаціях.

  Подібні статті по економіці

  Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
  Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

  Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
  Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

  Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
  У будь-якій країні з ринковою економікою ефективно працююче інституційне середовище є необхідною базовою умовою для забезпечення сталої динаміки економічного зростання. Національна екон ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.