Меню сайту

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)

Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - головна причина їхнього незадовільного фінансового стану. Наслідком останнього є збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості. Найбільша кредиторська заборгованість у промисловості (понад 35%), торгівлі та громадському харчуванні (близько 20%), на транспорті (близько 10%) [11]. Через наявність прострочених боргів значна кількість суб'єктів господарювання є неплатоспроможними.

У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у період своєї діяльності може переживати низку фаз: передкризовий стан, кризовий стан, стан відродження нормальної діяльності та нормальна діяльність. На кожному з цих етапів розробляється відповідна стратегія й використовуються відповідні їй специфічні тактичні прийоми у господарській діяльності підприємства, розробляється відповідна система його виживання (функціонування).

В сучасних умовах підприємствам належить постійно стежити насамперед за змінами на ринках, де реалізується їхня продукція: як змінюється місткість ринку, попит на продукцію підприємства, ціни на неї, асортимент продукції ринку, конкурентоспроможність продукції, які існують можливості для освоєння нових ніш ринку тощо. Усі ці питання повинні постійно досліджуватися й обґрунтовуватися у маркетингових розробках підприємства, а також постійно бути у центрі уваги підприємства як відповідна стратегія і тактика маркетингу. Таким чином, підприємство на основі розробленої ним системи стратегії і тактики маркетингу забезпечує необхідні умови ефективного функціонування свого виробництва при високій стабільності показників господарської діяльності та необхідній прибутковості. У цьому випадку підприємство вивчає й реалізує всі внутрішні та зовнішньо-виробничі чинники, які впливають на поліпшення основних показників господарської діяльності, тобто воно дбає про його економічну безпеку.

Економічна безпека є універсальною категорією, яка відбиває захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави й закінчуючи кожним її громадянином. Економічна безпека підприємства - це захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, що позначаються негативно на його діяльності. На жаль, підприємства не надають належної уваги цьому питанню. За змістом ця проблема передбачає систему заходів, що забезпечують конкурентоспроможність і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту працівників. У комплексі заходів, які підтримують економічну безпеку підприємства, повинні використовуватися й плаваючі ставки оподаткування прибутку.

Проблема оцінки економічної безпеки держави, регіону, галузі або підприємства останнім часом набула особливої актуальності. Однак, незважаючи на великий інтерес вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків, слід зазначити, що існуючі розробки, в основному, присвячені різним аспектам національної і регіональної безпеки, і в значно меншою мірою - питанням економічної безпеки підприємств. Ефективність же функціонування, і саме існування підприємств прямо залежить від ступеня захищеності їхніх економічних інтересів, чим значною мірою визначається економічна безпека держави в цілому.

В економічній теорії і теорії права розроблені різноманітні концепції забезпечення безпеки, зокрема, у сфері управління економічними системами. Зазначимо, що категорія економічної безпеки по-різному трактується у науковій літературі [1; 3; 5]. Так, наприклад, на думку С.М. Ілляшенко [5], «...під економічною безпекою системи необхідно розуміти сукупність властивостей стану її виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягнення мети всією системою». А.В. Кендюхов вважає, що «...економічна безпека являє собою систему захисту життєвих інтересів держави. Як об'єкти захисту при цьому можуть виступати: економіка країни у цілому, окремі регіони, сфери і галузі господарства, юридична і фізична особи» [7]. За Л.І. Абалкіним «... економічна безпека - це стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні задачі, і при якому держава має можливість виробляти і проводити в життя незалежну економічну політику» [15]. Отже, у загальному визначенні, під економічною безпекою доцільно розуміти якісну характеристику економічної системи, котра визначає здатність підтримувати необхідні умови життєдіяльності, стійке забезпечення ресурсами виробництва і розвитку.

В останні роки у вітчизняній і закордонній теорії та практиці безпеки сформувалися принципово нові підходи до формування механізмів і розвитку систем безпеки підприємств та установ. Вченими і фахівцями у галузях права, інформатики, економіки й управління створено моделі, які спонукають до подальшого розвитку теорії і практики формування механізмів забезпечення економічної безпеки і частково можуть бути втілені у складні організаційні системи підприємств. Концепції і методи забезпечення економічної безпеки у сфері господарської діяльності, нові моделі систем безпечних взаємовідносин, управління ризиками і рівнем загроз досліджували такі вчені як Л.І. Абалкін, М.М. Єрмошенко, С.М. Ілляшенко, А.В. Кендюхов, Є.А. Олейникова, В.П. Пономарьов. С.Н. Петрова й інші.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: «Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства».

Об’єкт дослідження - економіка підприємства України.

Предмет дослідження - економічна безпека підприємства (організації).

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні економічної безпеки підприємства, аналізі ризиків і форм протидії ймовірним загрозам, інформаційного забезпечення й управління системами безпеки.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

) розглянути теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства;

) дати характеристику економічній безпеці підприємства;

) дослідити етапи забезпечення економічної безпеки підприємства;

) проаналізувати внутрішньовиробничі складові економічної безпеки;

) вивчити позавиробничі складові економічної безпеки;

) дати оцінку рівня економічної безпеки;

) Розглянути інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Список використаних джерел включає 18 найменувань. Робота викладена на 56 сторінках друкованого тексту.

  Подібні статті по економіці

  Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
  Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

  Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
  На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

  Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
  Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.