Меню сайту

Оцінка рівня економічної безпеки

Очевидно, що оцінка рівня економічної безпеки підприємства за всіма функціональними складовими на основі статистичних методів обробки інформації надто ускладнена, оскільки більшість аспектів цієї проблеми важко піддаються математичній формалізації, а деякі з них - не піддаються зовсім. Проте важливість цієї проблеми для ефективного функціонування підприємства дуже велика, тому пропонується оцінювати рівень економічної безпеки підприємства на основі визначення сукупного критерію економічної безпеки підприємства, що розраховується на основі бачень кваліфікованих експертів за частковими функціональними критеріями економічної безпеки підприємства.

Часткові функціональні критерії економічної безпеки підприємства по кожній з її складових розраховуються на основі оцінки збитків економічної безпеки підприємства і ефективності заходів щодо їх запобігання.

Формула розрахунку сукупного критерію економічної безпеки підприємства (СКЕБ) [3, 78]:

де Kt - значення часткових функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства; dt - питома вага значущості функціональних складових економічної безпеки підприємства.

Питома вага часткових функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства у сукупному критерії його економічної безпеки розраховується на основі оцінки сукупних збитків за функціональними складовими.

Безперечно, цей метод розрахунку сукупного критерію економічної безпеки підприємства містить значну частку суб'єктивного фактора бачень експертів, що проводять оцінку рівня економічної безпеки підприємства. Суб'єктивізм методу, що пропонується, відбивається як в оцінці збитків при визначенні часткових функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства, так і в процесі розподілу питомої ваги функціональних складових при розрахунку сукупного критерію економічної безпеки підприємства. Однак саме відсутність чітко заданих параметрів оцінки дозволяє найбільш ефективно настроїти цей гнучкий інструмент всебічної оцінки діяльності підприємства на специфіку конкретної організації.

Аналіз рівня економічної безпеки підприємства проводиться на основі порівняння, отриманого внаслідок розрахунку значення сукупного критерію економічної безпеки підприємства з отриманими раніше значеннями цього критерію для підприємства, що аналізується, а також, по можливості, з розрахованими для порівняння значеннями цього критерію для аналогічних підприємств певної галузі. Крім того, порівнюються поточні та минулі оцінки часткових функціональних критеріїв і виявляються ступені впливу зміни стану функціональних складових на зміну значення сукупного критерію економічної безпеки підприємства. Після цього розрахунку необхідно провести функціональний аналіз заходів для підтримування необхідного рівня функціональних складових економічної безпеки підприємства.

Цей функціональний аналіз сприятиме виявленню недоліків і резервів комплексу заходів, що реалізовуються підприємством, для становлення кожної з функціональних складових економічної безпеки і безпеки підприємства в цілому, а також дасть можливість менеджерам підприємства скоригувати функціональну систему його економічної безпеки. Сформулюємо алгоритм проведення такого функціонального аналізу.

. Визначення структури негативних впливів за кожною функціональною складовою економічної безпеки підприємства. Відокремлення об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів.

. Формування списку заходів, що були вжитті підприємством до моменту проведення оцінки рівня його економічної безпеки для усунення впливу негативних факторів. Такі списки заходів формуються за кожною з функціональних складових і за кожним негативним фактором усередині кожної складової. У випадку якщо в минулому було вжито певні превентивні заходи з попередження тих чи інших негативних впливів, їх також необхідно внести до списку заходів, навіть якщо негативні впливи, що очікувалися, так і не мали місця.

. Оцінка ефективності вжитих заходів з точки зору нейтралізації конкретних негативних факторів за кожною з функціональних складових економічної безпеки підприємства. Оцінка ефективності вжитих заходів може здійснюватись експертами, що проводять загальну оцінку економічної безпеки певного підприємства, або спеціально запрошеними лише з цією метою, на основі оцінки відношення економічного ефекту, отриманого від реалізації заходів, що оцінюються, відверненого за допомогою цих заходів можливого збитку, до сукупних витрат на реалізацію комплексу заходів і вартості зазнаного збитку за функціональною складовою.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Український державний центр транспортного сервісу Ліски
Залізничний транспорт є однією з важливих галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потребує населення у перевезеннях. Діяльність за ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.