Меню сайту

Зовнішні та внутрішні небезпеки та загрози економічній безпеці підприємства

Сучасна ситуація в економіці України, що склалася останніми роками, характеризується істотним зниженням фінансової і загальної економічної безпеки підприємств. Це викликано труднощами тривалого перехідного періоду до системи ринкового господарства та політичною нестабільністю в суспільстві. Тривала відсутність позитивних темпів економічного зростання в більшості галузей суспільного виробництва стали найбільш очевидними ознаками критичного стану економічної безпеки підприємств.

Істотний вплив на безпеку підприємств чинить криміналізація структур виробництва і розподілу продукції. Так, на частку тіньової економіки в Україні у 2004 р. припадало майже 46% валового внутрішнього продукту, в ній працювало більше 2 млн. громадян. Злочинні групи поки що контролюють до 40% підприємств, заснованих на приватній формі власності, 30% державних підприємств, до 50% банків [16]. У цій ситуації необхідна державна підтримка сфери забезпечення економічної безпеки підприємництва. Реалії сьогодення вимагають створення спеціальних систем економічної безпеки підприємств, які забезпечуватимуть стійкий стан захищеності їхніх життєво важливих інтересів.

Забезпечення економічної безпеки - гарантія незалежності країни, умова стабільності і ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення успіху. Це пояснюється тим, що економіка є життєво важливою стороною діяльності суспільства, держави й особи, а, отже, поняття національної безпеки втратить зміст без забезпечення життєздатності економіки, стійкості від дії можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Тому забезпечення економічної безпеки на будь-якому рівні господарства є найважливішим національним пріоритетом.

Питання класифікації можливих загроз економічної безпеки підприємства висвітлюється трохи спрощено. В загальній системі небезпек і загроз автори, як правило, виділяють тільки два Ті аспекти - внутрішній і зовнішній [9; 10; 11]. Однак, на наш погляд, подібний підхід не в змозі охарактеризувати усе різноманіття факторів, які справляють вплив на економічну безпеку підприємства, діючого в сучасних умовах перехідного періоду в економічній сфері.

Так, в залежності від можливості прогнозування варто виділити ті небезпеки і загрози, які можна передбачати, та ті, які взагалі передбачити неможливо. До першої групи належать загрози, які, як правило, виникають у визначених умовах, відомі з досвіду господарської й іншої діяльності підприємства, вчасно виявлені й узагальнені економічною та юридичною наукою. До другої - загрози, які виникають раптово, зненацька, пов'язані передусім з непередбаченими діями несумлінних конкурентів, організованих злочинних формувань, зміною правового поля, форс-мажорними обставинами тощо (аварії, стихійні лиха і т.п.). У цій ситуації першочергове завдання системи забезпечення економічної безпеки підприємства - вчасно виявити ці небезпеки і загрози та послабити їх негативну дію (вплив).

Небезпеки і загрози економічній безпеці підприємства в залежності від джерел виникнення можна поділити на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні виникають без участі та волі підприємства та його службовців, незалежні від прийнятих рішень, їх необхідно розпізнавати й обов'язково враховувати в управлінських рішеннях. Суб'єктивні породжені навмисними чи ненавмисними діями людей, різних органів і організацій, у тому числі державних і міжнародних підприємств конкурентів.

За ймовірності настання всі деструктивні фактори можна поділити на явні тобто реально існуючі, видимі, та латентні, тобто приховані, ретельно замасковані. Вони можуть проявитися раптово. Тому їх нейтралізація вимагає вживання термінових заходів, додаткових зусиль і засобів [16, 220].

Небезпеки і загрози можуть класифікуватися і за об’єктами зазіхання, які вже були наведені в роботі, а саме: небезпеки і загрози персоналу підприємства, фінансовим і матеріальним засобам, спрямовані на інформаційні ресурси, засоби та системи інформатизації і т.п. У загальному вигляді до погроз безпеці персоналу підприємства слід зарахувати: вбивства, супроводжувані насильством, катування; викрадення та погрози викрадення співробітників, членів їхніх родин та близьких родичів; насильство психологічного характеру - залякування, шантаж, вимагання; пограбування з метою заволодіння коштами підприємства, цінними паперами, документами тощо. Злочинні зазіхання у відношенні матеріальних цінностей й інших ресурсів знаходять своє вираження у вигляді: ознайомлення з конструкцією, дизайном; підробки продукції; крадіжок; промислового шпигунства; різного роду шахрайств; знищення тощо. Стосовно інформації й інформаційних ресурсів виявляються загрози цілісності, конфіденційності, повноти та доступу. Здійснення загроз інформаційним ресурсам може бути зроблене: через агентурні джерела в органах державного керування і комерційних структур, що мають можливість одержання конфіденційної Інформації (суди, податкові органи, комерційні банки й ін.); шляхом підкупу осіб, що працюють на підприємстві чи в структурах, безпосередньо пов'язаних з їх діяльністю; шляхом перехоплення інформації, що циркулює в засобах і системах зв'язку й обчислювальної техніки, за допомогою технічних засобів розвідки та знімання інформації; шляхом підслуховування конфіденційних переговорів і інших способів несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Управління товарними запасами
Україна вже тривалий час знаходиться в стані глибокої економічної кризи. Об’єктивно в таких умовах найбільш вигідні галузі, в яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відно ...

Визначення чисельності працюючих на підприємстві
Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що перебувають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму. Він являє собою колектив працівників з певно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.