Меню сайту

Характеристика економічної безпеки підприємства

Для усвідомлення значення категорії «економічна безпека» необхідно дати характеристику власне терміну «безпека» і визначити його сутність. Сутність безпеки втілена у визначенні такого «бажаного» стану суб'єкта, за якого ймовірність змін властивих цьому суб'єкту якостей і параметрів зовнішнього середовища негативно не впливає або впливає у допустимих межах на результати його діяльності. Тобто ці зміни знаходяться в межах певного інтервалу.

«Бажаний» стан суб'єкта можна визначити конкретним поєднанням параметрів його життєдіяльності. Залежно від вибору параметрів у цьому поєднанні, змінюється і поняття «бажана зміна». Таким чином, не менш важливим для суб'єкта є правильна оцінка рівня і параметрів безпеки [11, 45]].

Безпека може бути визначена як комплексне поняття, котре включає відповідні системи інформаційно-аналітичного моніторингу, попереджувальних, профілактичних, поточних і прогнозованих заходів щодо впливу на можливі загрози і має на меті нейтралізацію можливих негативних наслідків. Комплексність завдань, які вирішуються у сфері безпеки, вимагає професійної підготовки фахівців, котрі за повної довіри сторін можуть розробити методику і кваліфіковано забезпечити достатній рівень безпеки.

Одне з першочергових значень для підприємства має економічна безпека - нейтралізація факторів, які підривають стійкість функціонування економічного механізму [9, 653].

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завдання забезпечення стабільності й функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

Серед проблем забезпечення економічної безпеки підприємства, що підлягають рішенню, у першу чергу, варто згадати наступні:

• неповну визначеність з набором складових економічної безпеки підприємства;

• наявність значних утруднень формалізованого опису динамічних властивостей підприємства з точки зору забезпечення його економічної безпеки, у взаємозв'язку з діями дестабілізуючих факторів;

• існуючі утруднення з визначенням складу оціночних критеріїв складових економічної безпеки, а також їхньою градацією для різних рівнів безпеки;

• відсутні загальновизнані вітчизняні методики оцінки рівня складових економічної безпеки підприємства, оскільки підходи, що одержали визнання в закордонній практиці, не завжди можна застосувати в умовах транзитивної економіки України;

• відсутність методик комплексної оцінки рівня економічної безпеки підприємства, з урахуванням усіх її складових. Ця проблема досить істотна, оскільки рівні різних складових визначаються за різними шкалами, що утрудняє їх зведення в єдиний комплексний показник.

Перелік проблем можна було б продовжувати. Всі вони вимагають наукового осмислення з метою визначення або удосконалення підходів до їх ефективного рішення. Розгляд цих підходів варто почати з уточнення самого поняття економічної безпеки підприємства, під якою слід розуміти стан ефективного використання його ресурсів і існуючих ринкових можливостей, який дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам, і забезпечує його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії [9,654].

Поняття економічної безпеки підприємства включає фінансову, інтелектуальну, кадрову, технологічну, правову, екологічну, інформаційну і силову складові. До них варто додати ринкову, а також інтерфейсну складову, яка характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами підприємства.

Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз по кожній з функціональних складових і розробку на цій основі системи протидіючих і упереджуючи заходів.

Мета економічної безпеки полягає в тім, щоб гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування нині та високим потенціалом розвитку в майбутньому.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.