Меню сайту

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків

Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизити сектор малого та великого бізнесу, полегшити процедуру започаткування власної справи, зробити бізнес доступнішим для громадян України і таким чином зменшити рівень безробіття та підвищити добробут населення - всі ці: спроби уряду мали місце, однак особливим успіхом не увінчались. Справжнім каталізатором, що дасть змогу принаймні частково вирішити проблеми підприємництва в національній економіці, моке бути франчайзинг. Діяльність на умовах франчайзингу - відносно не нове явище для вітчизняного бізнесу, але, як підкреслюють експерти, надзвичайно перспективне. Це той ефективний інструмент, який дасть змогу національним суб'єктам господарювання розширити межі своєї підприємницької діяльності, перейняти досвід іноземних партнерів, а також навчить адаптуватися до постійно мінливих умов ділового середовища [14, с. 5-9].

Франчайзинг є формою організації і ведення підприємницької діяльності (бізнесу) на основі об’єднання матеріальних і фінансових ресурсів різних економічних суб’єктів. Складність відносин, що виникають при здійсненні підприємницької діяльності на умовах франчайзингу, ті специфічні особливості його реалізації в різних країнах пояснює наявність різнопланових визначень його сутності. Проте й досі немає єдиного і чіткого визначення франчайзингу.

Проблеми і перспективи розвитку його поширення в Україні опрацьовані недостатньо. Зовсім мало уваги надається нормативно-правовому забезпеченню реалізації цих відносин в Україні, де франчайзинг і сьогодні залишається відносно новим явищем, хоча у розвинутих країнах він практикується більше 150 років.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку франчайзингу в Україні зумовили актуальність теми дослідження курсової роботи.

Недостатня розробленість та актуальність питання формування стратегій розвитку підприємництва на засадах франчайзингу, теоретична і практична значимість зумовили вибір теми.

Об’єктом дослідження курсової роботи є підприємницькі стосунки в рамках франчайзингової системи. Предметом дослідження є можливості мінімізації підприємницьких ризиків за допомогою франчайзингу, а також сучасний стан та перспективи розвитку франчайзингу загалом.

Мета та завдання роботи. Метою курсової роботи є дослідження можливостей мінімізації ризиків за допомогою франчайзингу та практичне використання цих можливостей за рубежем та в Україні.

Завданням роботи є:

) охарактеризувати поняття франчайзингу, визначити його негативний та позитивний вплив на економіку країни вцілому;

) розкрити особливості стану відкритості національної економіки на засадах оцінки впливу гфранчайзингу на розвиток України;

) визначити перспективу діяльності України на умовах франчайзингу.

Теоретико-методологічною основою роботи є статті та періодичні видання, книги по тематиці франчайзингу, (0. Корольчук, В. Осецький, 0. Микитюк, А. Цират, Т. Степанова, російські та інші іноземні дослідження викладені у працях А. Панфілової, Д. Суворово, Я. Мюррея, Ж. Дельтея та ін) статистичні дані та інша інформація з електронних ресурсів.

Практичне значення. отримані висновки і пропозиції, можуть бути використані при розробці ефективної франчайзингової стратегії розвиитку для підприємства.

  Подібні статті по економіці

  Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
  На сучасному етапі стан економіки України характеризується спадом виробництва, збільшенням бюджетного дефіциту, поглибленням кризи неплатежів та соціального розшарування населення. Еконо ...

  Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
  Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

  Види ринку
  Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.