Меню сайту

Якісні показники використання рухомого складу

Нормування оборотних засобів передбачає врахувати ряду факторів: умов постачання підприємства товарно-матеріальними цінностями; організації виробництва; умов реалізації продукції.

Нормування оборотних засобів має виробниче і фінансове значення. Виробниче значення полягає в розрахунку мінімальних розмірів вкладень в оборотні засоби, постійно необхідних підприємству дія нормальної діяльності. Фінансове значення нормування полягає у визначенні суми і складу власних джерел покриття.

Нормованими є оборотні засоби, за якими встановлюються мінімальні постійні вкладення, що покриваються з власних джерел.

У склад нормованих включаються всі види виробничих оборотних фондів, а також значна частина фондів обігу:

готова продукція (на складі);

грошові кошти в касі (для них встановлюється ліміт залишку, про що уже говорилось раніше).

До ненормованих належать оборотні засоби, які не впливають безпосередньо на процес виробництва.

За відсутності власних коштів робляться позички. При цьому слід зауважити, що не розраховуються нормативи власних оборотних засобів за коштами в розрахунках зі споживачами.

Нормування власних оборотних засобів здійснюється економічною службою підприємств. Індивідуальні нормативи визначаються двома методами:

прямого рахунку;

аналітичним.

Метод прямого рахунку передбачає розрахунок, виходячи з конкретних умов і планів виробництва. Фінансова індивідуальна норма як відносна величина виражається в днях, відсотках чи гривнях. Знаючи одноденні витрати товарно-матеріальних цінностей, шляхом множення їх на норму визначають норматив оборотних засобів. При розрахунку прямим методом норми оборотних засобів з сировини, матеріалів і куплених напівфабрикатів беруть до уваги транспортний, технологічний, поточний (складський), страховий запаси.

Аналітичний метод базується на даних звітного року. Після визначення залишків оборотних засобів на кінець кожного місяця в поточному році вибирається найменший з них і коректується з урахуванням змін в умовах виробництва і реалізації.

Метод прямого рахунку використовується при нормуванні оборотних засобів, розміри яких визначаються в основному умовами конкретного підприємства:

розмірами незавершеного виробництва;

потребою в сировині і матеріалах;

витратами майбутніх періодів. Розглянемо порядок розрахунку нормативу методом прямого рахунку за принципом максимальності. В групу включають нормативи з:

сировини і матеріалів.;

тварин на відгодівлі і вирощуванні;

незавершеного виробництва;

витрат майбутніх періодів.

Особливо цінним є метод розрахунку нормативів аналітичним методом за принципом мінімальності.

Мінімальні залишки власних оборотних засобів на кінець прогнозованого року визначаються з допомогою фінансових норм, встановлених у процентах чи днях.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Боргова безпека методологія оцінки та механізми забезпечення
Боргова безпека підприємства є однією з найважливіших складових фінансової безпеки, проблема якої стала найбільш актуальною в період світової фінансової кризи 2008-2010 рр. За цих обста ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.