Меню сайту

Якісні показники використання рухомого складу

Проаналізувавши фінансові показники від перевезення вантажів слід зазначити ріст нетарифних надходжень, також слід зазначити та відсутність дебіторської заборгованості, але залізничний транспорт постійно проводить роботу стосовно визначення частки залізничного транспорту на ринку транспортних послуг, підвищення рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту та залученню додаткових обсягів перевезення вантажів як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні.

З цією метою проводяться маркетингові дослідження стану ринку транспортних послуг, зокрема:

· аналіз перевезень транзитних вантажів;

· аналіз стану перевезень внутрішніх та експортних вантажів;

· аналіз обсягів вантажів, придатних для інтермодальних перевезень;

· визначення рівня конкурентоспроможності залізничного транспорту до автомобільного.

На сучасному етапі становлення ринку транспортних послуг відбувається переорієнтація обсягів роботи між різними видами транспорту як під впливом цінової конкуренції, так і нецінових факторів (термін доставки вантажів, рівень якості транспортного обслуговування, технічного оснащення тощо).

Основним завданням маркетингової діяльності при здійсненні вантажних перевезень за умови конкуренції між видами транспорту, залізницями портами сусідніх країн є прагнення зберегти своє положення на ринку транспортних послуг.

Індивідуальне завдання

Завдання 15.

Дайте оцінку структури оборотних фондів, методики визначення нормованих оборотних засобів

Оборотні засоби (оборотний капітал) - це частина капіталу підприємства, вкладеного в його поточні активи, сукупність оборотних виробничих фондів, фондів обігу, авансованих для забезпечення поточної діяльності. У сфері виробництва - це: виробничі запаси; паливо; тара; малоцінні і швидкозношувані предмети; тварини на вирощуванні і відгодівлі; витрати майбутніх періодів; незавершене виробництво. У сфері обігу: товарна продукція; кошти в розрахунках та в цінних паперах; грошові кошти в касі, банку.

У практиці планування, обліку та аналізу оборотний капітал групується за такими ознаками залежно від:

· функціональної ролі в процесі виробництва - оборотні фонди і фонди обігу;

· практики контролю, планування і управління - нормовані і ненормовані оборотні засоби; джерел формування оборотного капі галу - власний оборотний капітал і позичений оборотний капітал; ліквідності - абсолютно ліквідні засоби, швидкореалізовувані оборотні засоби, важкореалізовувані оборотні засоби; ступеня ризику від вкладення капіталу - оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім, високим ризиком вкладення;

· стандартів обліку і відображення в балансі підприємства - оборотні засоби в запасах, грошові кошти, розрахунки та Інші активи;

· матеріально-речового змісту предмети праці, готова продукція, грошові кошти і кошти в розрахунках. На основі такого поділу джерела формування оборотних засобів є:

а) власні;

б) позичені;

в) залучені (тимчасове використання частини коштів інших підприємств). До них належать:

кредиторська заборгованість постачальникам, строк оплати яких не настав;

заборгованість робітникам і службовцям; заборгованість фінансовим органам. В окремих випадках для формування оборотних засобів використовують позапланові ресурси:

тимчасово вільні кошти фондів економічного стимулювання і спеціального призначення на поточному рахунку; перерозподілений прибуток;

прострочені і пролонговані (відстрочені) кредити банку; прострочена кредиторська заборгованість постачальникам і іншим організаціям. Виділяють ще стійкі пасиви як джерела формування оборотних засобів, що мають особливе призначення. Ними розпоряджаються інші організації. До стійких пасивів також належать фонди підприємства, які спеціально не призначені для формування оборотних засобів.

Норматив власних оборотних засобів - це мінімальний розмір власних оборотних засобів, постійно необхідних підприємству для забезпечення безперервного процесу відтворення. На виконання Постанови Кабінету Міністрів "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій і джерела їх покриття" від 19 квітня 1993 року Міністерством економіки спільно з Міністерством фінансів України розроблено Типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ Віпол)
Актуальність теми даної дипломної роботи є те що на сьогоднішній день питання ефективності функціонування підприємства займає важливу роль. Кожне підприємство щоб вижити на ринку глобал ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.