Меню сайту

Порівняння особливостей технологічних парків світу

Поряд із проблемами з фінансуванням ІC, їхньому подальшому розвиткові аж ніяк не сприяє відсутність відповідної законодавчої й нормативно-правової бази. Так, уже згадуваним Законом лише регулюється пільговий ре жим для виконавців інноваційних та інвестиційних проектів технопарків. Водночас конче необхідна розробка спеціального законо проекту «Про технопарки, технополіси та інноваційні структури інших типів».

У запропонованому законопроекті слід визначити основні тер міни й поняття, мету створення технопаркових структур; основні принципи й завдання 1C, їхні типи, статус, органи управління, доку ментацію для створення й ліквідації 1C, повноваження центральних І місцевих органів управління, систему фінансування, економічних пільг і стимулів та інші форми державної підтримки.

Зокрема, при визначенні терміну «технопарк» слід обов'язково передбачити, що головною метою цієї 1C є не стільки діяльність що до виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, скільки, насамперед, підтрим ка, «вирощування» нових малих і середніх інноваційних підпри ємств у регіоні.

Після прийняття Верховною Радою України відповідного Зако ну необхідно буде розробити й затвердити нову редакцію Положення про порядок створення й механізм функціонування технопарків та інших інноваційних структур, бо затверджене Урядом ще у 1996 р. Положення ґрунтується лише на законодавчих актах щодо органі заційних форм, притаманних усім суб'єктам підприємництва та їх ній спільній діяльності, без виокремлення специфіки 1C та їхньої класифікації.

При цьому слід повніше врахувати специфіку різних типів ІC, їхніх організаційних форм, функції різних органів управління ІC, зокрема органу господарського розвитку й управління, яким може бути акціонерне товариство засновників 1C (відкрите чи закрите), асоціація, консорціум тощо, а також базової наукової (учбової, нау ково-технічної) організації, науково-технічної ради.

У Положенні необхідно також передбачити питання формуван ня статутного фонду ІC, відобразити роль місцевих органів управ ління у створенні і функціонуванні технопарків та інших інновацій них структур.

Проте не лише відсутність законодавчої, нормативно-правової бази є причиною слабкого розвитку структур, що сприяють реаліза ції інновацій. Так, незважаючи нате, що Закон України «Про проми слово-фінансові групи в Україні» було прийнято ще у 1995 p., досі офіційно зареєстровано лише одну ПФГ, створену на базі заводу «Титан» у Криму.

Що ж до створення промислових кластерів, то істотного до свіду набуто лише у Хмельницькій області, де цей рух розпочався у 1997р.

Уже є позитивні результати діяльності перших на Поділлі клас терів, у т. ч. й у м. Хмельницькому - швейного, будівельного, харчо вого, у м. Кам'янець-Подільскому - туристичного та харчового, в смт Гриців Шепетівського району - кластер сільського туризму

Заслуговує на увагу досвід агропромислового комплексу щодо створення в 7 областях на базі 25 великотоварних агропромислових об'єднань науково-виробничих корпорацій з виробництва наукоємної продукції, а також ринкової структури - Інституту інноваційного провайдингу - для вирішення актуальних для ринку інтелектуаль них технологій завдань на основі поєднання наукового, виробничого й бізнесового потенціалів.

В Українській академії аграрних наук відпрацьовується тендер ний механізм відносин усіх учасників інноваційного процесу у фор мі Агроконтрактового дому

Висновок

Отже, результати наведеного порівняльного аналізу свідчать, що в Україні слід найближчим часом на загальнодержавному й ре гіональному рівнях здійснити комплекс заходів з організаційно-еко номічного і правового забезпечення створення й ефективного стиму лювання інноваційних структур, які в інших країнах демонструють позитивні результати щодо реалізації інновацій в широких масшта бах, зі значним економічним ефектом.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 

Подібні статті по економіці

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.