Меню сайту

Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції

З позиції мікроекономічної теорії вертикальну інтеграцію можна розглядати як процес проникнення учасника даного ринку на суміжні ринки, які охоплюють попередні та / або наступні стадії загальної виробничо-ринкової системи, та розширення в такий спосіб спектра видів діяльності. Вертикальна інтеграція здійснюється з метою:

послаблення влади постачальників факторів виробництва або ж здобуття певної незалежності від них;

посилення конкурентної позиції на даному ринку;

максимально можливого наближення до кінцевого споживача готової продукції і уникнення посередників на цьому шляху.

У будь-якому разі учасник даного ринку безпосередньо пов'язаний із попереднім ринком (факторів виробництва) та з наступним ринком (у товарі якого використовується товар даного ринку). На кожному з трьох зазначених ринків існує свій рівень конкуренції, діють загальні та свої специфічні чинники попиту та пропозиції. Ці та низка інших відмінностей загалом проявляються через існування різних ринкових структур: з боку продавців - до сконала конкуренція, моно- та олігополія, монопольна конкуренція; з боку покупців - це моно- та олігопсонія, монопсонічна та досконала конкуренція. Якщо ж звести обидві ринкові сторони - продавців і покупців, то теоретично можна виділити 16 двосторонніх ринкових моделей. Серед них - двостороння монополія (єдиний покупець і єдиний продавець), чиста монопсонія (єдиний покупець і багато продавців), двостороння олігополія (нечисельна група покупців проти обмеженої за кількістю групи продавців), чиста олігопсонія (вимірювана за кількістю група покупців проти безлічі продавців) і т.д. Безумовно, приймаючи стратегічне рішення, яке має довгострокове значення щодо форм, напрямків, змісту та меж вертикальної інтеграції, дуже важливо максимально враховувати особливості ринків, що аналізуються на предмет можливої експансії підприємства.

Навіть якщо розглядати ринки тільки з позиції продавців, виникає багато можливих комбінацій щодо вертикальної абсорбції у межах одного підприємства (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Схема можливих альтернативних зв'язків ринків з різними структурами

На перших етапах аналізу цих можливих комбінацій неважко дійти до висновку про те, що ринки з високим рівнем розвитку конкуренції мало або зовсім не цікаві для побудови вертикального ланцюга. В даній ситуації відсутні передумови для збільшення прибутку або ринкової частки підприємства, яке розглядає перспективи вертикальної інтеграції. Здебільшого тільки за умов монополістичної організації ринку існують необхідні і остатні передумови, при реалізації яких можливе збільшення доходів підприємства, яке вертикально інтегрується. Крім того, вертикальна інтеграція виступає досить ефективною альтернативою у разі, коли декілька підприємств із сильними ринковими позиціями не можуть стабілізувати свої взаємовідносини та домовитись про координацію дій.

Для більш детального обґрунтування наведених вище тверджень розглянемо ситуацію підприємства-монополіста на ринку ресурсів та його наміри впровадитись на наступні стадії загального виробничого процесу та на відповідні ринки. Нехай певний виріб Х (у кількості Q) виготовляється за допомогою двох факторів (у кількості V1 та V2) згідно з виробничою функцією

(5.1)

Припустимо, що ринок товару Х, яким зацікавився монополіст ресурсного ринку, функціонує за умов досконалої конкуренції, і тут має місце постійна віддача від масштабу виробництва. Ринок першого фактора є також конкурентним і на ньому товар продається відповідно граничним витратам виробника, які зафіксовані на рівні ЗГ1. Другий фактор виробляється монополістом теж із постійними граничними витратами ЗГ2.

За відсутності вертикальної інтеграції у виробництві товару Х кожний учасник цього ринку купує перший ресурс за ціною Ц1=ЗГ1 та другий ресурс за ціною Ц2 (Ц2>ЗГ2), яку встановлює монополіст на ринку даного ресурсу. Оптимальне використання факторів виробництва передбачає мінімізацію витрат при виконанні умови (5.1). Згідно з положеннями теорії виробництва щодо рівноваги підприємства оптимум встановлюється при досягненні рівності:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.