Меню сайту

Мікроекономічна оцінка стратегії вертикальної інтеграції

,(5.2)

де ПГ1, ПГ2 - гранична продуктивність 1-го та 2-го факторів виробництва.

Виходячи з того, що Ц1 - постійна величина, функції попиту на фактори виробництва матимуть такий вигляд:

(5.3)

(5.4)

Загальні витрати на виробництво товару Х виражаються формулою:

(5.5)

На ринку товару Х кожне підприємство вибирає обсяг виробництва за умови рівності його граничних витрат та ринкової ціни, яка є екзогенною величиною для кожного учасника даного ринку. Якщо кожне підприємство має ідентичну технологію, то можна досліджувати цей ринок на прикладі типового учасника, який має відповідний конкурентний тип поведінки.

При ціні Ц2, яка встановлюється монополістом, рівновага буде досягнена за умови:

(5.6)

При стані рівноваги виробництво Q залежить від Ц2, а функція попиту на 2-ий ресурс має такий вигляд:

(5.7)

Монополіст на ринку 2-го ресурсу намагатиметься максимізувати свій прибуток, тобто:

(5.8)

Таким чином, максимум прибутку при неінтегрованому виробництві досягається за умови, що:

(5.9)

У підсумку за відсутності вертикальної інтеграції обсяг є оптимальним виробництвом, який визначається за допомогою рівнянь (5.6) та (5.9) та з урахуванням того, що цей обсяг задовольняє вимогу мінімізації витрат на виробництво товару Х.

Тепер розглянемо ситуацію з інтегрованим виробництвом товару Х. Виробник, який монопольно володіє 2-м ресурсом, маючи граничні витрати ЗГ2, здійснює виробничу комбінацію свого ресурсу з 1-м ресурсом з метою отримати обсяг Q товару Х.

З тих самих міркувань, що мали місце вище, оптимізація V1 та V2 для фіксованого Q приводить до такої функції витрат:

(5.10)

Тоді прибуток визначається як різниця між виторгом та витратами:

Максимум прибутку за умов інтегрованого виробництва Qi становитиме:

(5.11)

Отже, монополіст, дії якого досліджуються, безпосередньо контролює як ціну (або кількість) фактора виробництва, так і наступну стадію виробничого процесу та відповідний ринок. За відсутності інтеграції контроль може бути тільки опосередкованим - через ціну та обмеження на ринку фактора виробництва. Очевидно, що прибуток у версії вертикальної інтеграції не може бути меншим від суми виграшу відокремлених, автономних секторів. Таким чином, існує спонука до інтеграції.

Стосовно обсягів виробництва та ціни товару підкреслимо, що оцінка даних параметрів ринкової діяльності певного суб'єкта за умов двох порівнюваних типів організації є неоднозначною і непростою. При порівнянні оцінюється сумарний ефект двох груп факторів, які діють у протилежних напрямках:

- в умовах єдиного інтегрованого ланцюга ринок кінцевого виробу буде монополізовано, що призведе до зменшення обсягів виробництва та продажу і зростання ціни;

- з іншого боку, ціна продажу має великі можливості для зменшення. Справді, монополіст, який використовує 2-й фактор за ціною нижчою за Ц2, має змогу реалізувати комбінацію факторів, яка буде ефективною для суспільства. Його виробничі витрати менші ніж витрати ізольованих виробників, і Qi в тенденції буде більшим ніж Qні.

Рис. 5.2. Обсяги виробництва та ціни товару до і після вертикальної інтеграції

Рис. 5.2 ілюструє ці аспекти. Без інтеграції рівновага на ринку продукту Х досягається в точці А, де перетинаються лінії середнього виторгу Ц(Q) та граничних витрат, які відповідають Ц2, встановлений монополістом ринку 2-го ресурсу. При інтегрованому виробництві ринкова рівновага представлена точкою В, у якій перетинаються криві граничного виторгу та граничних витрат ЗГ2, або нижньої межі для ціни, яку встановлює монополіст (рівняння (5.11)).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Витрати підприємства
Виробнича практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності з ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.