Меню сайту

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації

Актуальність теми.

З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявлення конкуренції, прискорення темпів змін параметрів ринку викликали об’єктивну необхідність розроблення та втілення на українських підприємствах принципово нових підходів до управління конкурентоспроможністю продукції і формування стратегії підприємства.

Стабільність функціонування фірми на ринку визначається конкурентоспроможністю товарів, які нею виробляються, наданих нею послуг і можливостями, що забезпечують успішність у конкурентній боротьбі.

Проблеми пізнання в області конкурентоспроможності підприємств пов'язані зі складністю та динамічністю розвитку світового ринку в умовах глобалізації світової економіки, наявністю різних форм міжнародної конкуренції в різних галузях, високою долею монопольного сектору в українській економіці, недостатнім досвідом роботи українських підприємств на зовнішньому ринку та ін.

Падіння життєвого рівня населення потребує переосмислення соціальних та економічних пріоритетів розвитку системи ресторанного господарства, його функцій та задач в цілому. До числа проблем економічного характеру слід віднести питання розвитку і підтримки підприємств ресторанного господарства, що може і повинно стати важливим фактором підйому української економіки.

Тому важливим є визначення ролі і значення підприємств ресторанного господарства в сучасній економіці, визначення динаміки їх розвитку в нашій країні і за рубежем, порівняння тенденцій становлення підприємств ресторанного господарства в різних країнах з метою внесення корисного в нашу специфіку.

При цьому важливий аналіз переваг і недоліків. Особливий інтерес представляє розвиток обслуговування в такій складній і різноманітній сфері, як громадське харчування.

Запроваджувана в Україні глибока економічна реформа поставила перед суспільством чимало важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів чи послуг. За цих умов особливого значення набуває комплексний, системний підхід до розв'язування тієї чи іншої господарської проблеми.

При розробці комплексної програми обслуговування в діяльності підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати досвід організації управління, нагромаджений як у нашій країні, так і за її межами.

Тому актуальність даної роботи полягає ще й в тому, що вивчення практичного досвіду управління підприємствами ресторанного господарства і принципових підходів до обслуговування споживачів, дозволяє правильно оцінити існуюче положення з обслуговуванням на окремих підприємствах ресторанного господарства, а також запропонувати заходи по поліпшенню цього обслуговування.

Мета дослідження полягає в розробці наукових та практичних рекомендацій по підвищенню ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарствам в умовах глобалізації. Досягненню поставленої мети слугує пропонована логіка викладення матеріалу:

1. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в умовах глобалізації.

. Дослідження конкурентоспроможності підприємства на національному ринку ресторанних послуг.

. Розробка стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.

Об'єктом дослідження є ресторан «Вікторія» ТОВ «Нестсервіс».

Предметом дослідження є

система управління конкурентоспроможністю обслуговування на підприємстві ресторанного господарства.

Структурно дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків.

Перший розділ роботи присвячено дослідженню теоретичних основ розвитку ресторанного господарства, як складової сфери послуг, конкуренто-спроможності підприємств ресторанного господарства та чинників впливу на неї в умовах глобалізації, аналізу сучасних тенденцій розвитку міжнародного ресторанного господарства.

У другому розділі проведено аналіз системи управління підприємства, конкурентної позиції ресторану на національному ринку ресторанних послуг, оцінено ефективність функціонування організаційно-обслуговуючої системи ресторану.

У третьому розділі роботи визначено тенденції та стратегічні напрямки розвитку ринку ресторанних послуг в Україні, розроблено пропозиції щодо удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю підприємства, програму підвищення конкурентоспроможності організаційно-обслуговуючої системи ресторану, а також оцінено соціально-економічну ефективність впровадження запропонованого плану підвищення конкурентоспроможності ресторану в умовах глобалізації.

Четвертий розділ дипломної роботи присвячено службі охорони праці та системі управління охороною праці на підприємстві.

Теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних і закордонних авторів. Інформаційною базою для роботи були звіти статистики Міністерства промисловості України, звіти Державного митного комітету, дані Держкомстату України, Закони України, звіти. Практичну основу роботи складають дані про роботу ресторану «Вікторія».

  Подібні статті по економіці

  Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства
  інноваційний інвестиційний економічний ефект Під інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації ...

  Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
  Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

  Економіка природокористування
  Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.