Меню сайту

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства

Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблема ефективного використання навних ресурсів для аграрних виробників має особливе значення з огляду на те, що зниження віддачи від використання певного ресурсу впливає на зниження конрурентоспроможності підприємств на зонішніх та внутрішніх ринках. Така ситуація є ситуацція є характерною для сучасного сільського господарства, де в наслідок зниження ресурсовіддачи, а відповідно і конкурентоспроможності відбувається значне скорочення виробництва багатьох видів продуктів. Ресурсовіддача виробництва характеризується показниками продуктивності праці та показниками матеріаловіддачи. Таким чином з точки зору фундаментальної економічної теоріїне обхідно надати оцінку окупності живої та уречевленої праці. Однак, на нашу думку, продуктивність праці знаходиться в прямій залежності від наявності матеріальних ресурсів виробництва, а тому відповідно результативність виробництва в першу чергу залежить від оснащеності піприємства матеріальними ресурсами.

Відомо, що матеріальні ресурси виробництва в залежності від способу їх участі у виробництві поділяють на основні та оборотні. При цьому специфіка розвитку вітчизняного аграрного сектору диктує необхідність приділення значної уваги саме питанню забезпечиння підприємств необхідними за обсягами та якісним станом основними засобами., при цьому необхідно звертати значну увагу питанню ефективного використання вже наявних засобів.

Умови економічної кризи спонукають керівників до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання усіх матеріально-речових чинників виробництва, у тому числі і основних фондів. Виявити і практично використовувати ці резерви можна за допомогою ретельного економічного аналізу.

Одним з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств є забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті і повніше їх використання.

Поліпшення ефективності використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, що і обумовлює перелік завдань, що ставляться в даній роботі.

Мета дослідження : вивченні динаміки руху основних засобів і проведення їх аналізу, виявлення резервів підвищення ефективності їх використання, а також розробка комплексу заходів направлених на підвищення ефективності використання ОВФ на основі оцінки сучасних наукових підховів та за допомогою розрахунків обґрунтувати доцільність впровадження цих заходів на підставі вивчення економічної літератури.

Завдання дослідження:

розкриття суті основних засобів як економічній категорії;

- вивчення класифікації і способів оцінки основних засобів;

проведення аналізу динаміки, складу і структури основних засобів; аналізу стану і руху основних засобів; аналізу ефективності використання основних засобів;

пропозиція шляхів вдосконалення використання основних фондів підприємства;

-виявлення резервів збільшення фондовіддачі;

забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих ОВФ підприємства;

обгрунтування збільшення обсягів виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, зниження собівартості механізованих робіт за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, обгрунтування підвищення фондовіддачи.

Об’єкт дослідження: основні фонди та їх використання у виробничий діяльності.

Предмет дослідження: господарська діяльність та наявні ресурси та система відносин та економічних процесів , що пов’язані із здійсненням виробничої діяльності, в процесі дослідження яких необхідно визначити можливості підвищення ефективності використання основних фондів пфдприємства.

Методи дослідження. У процесі написання даної роботи булі використані статистичні методи оцінки господарської діяльності підприємства, а також метод опису виробничих процесів. При проведенні дослідження застосовувалися як загальнонаукові методи (аналіз, синтез, спостереження, зіставлення, абстракція), так і спеціальні аналітичні прийоми (метод послідовного викладу чинників). При написанні роботи були використані учбова і спеціальна література, установчи документи і дані річної звітності ТОВ "Агріфас" за період 2006-2010 років, законодавчі акти України, відомості із засобів масової інформації.

Практичне значення одержаних результатів. Обгрунтовано комплекс заходів, що забезпечують зростання економічного ефектув умовах ТОВ «Агріфас».

Основна частина. Робота складається з вступу, трьох розділів, двох спеціальних, висновків та додатків.

В першому розділі проводиться теоретичний огляд понятя основні фонди, їх економічна характеристика, пояснюється роль ОВФ у діяльності підприємства, а також визначаються основні показники ефективності використання ОВФ на підприємстві.

У другому розділі надається загальгна економічна характеристика підприємства обраховуються показники, пов'язані з використанням ОВФ.

У третьому розділі проводимо розрахунок заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві, а також проводиться загальна порівняльна характеристика стану підприємства до і після впровадження запропонованих заходів.

  Подібні статті по економіці

  Трансформація економічних систем постсоціалістичних країн
  Капіталістичний спосіб виробництва розвивається вже п'ять століть. За цей час у його межах відбулися три революційні зрушення в технологічному способі виробництва, якісних змін зазнали в ...

  Діагностика відновлення основних фондів підприємства
  Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

  Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
  Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.