Меню сайту

Деформація класичного економічного циклу та методи регулювання циклічності

Хоча економічні цикли - постійно повторюване явище, вони не мають такої регулярності і закономірності, як, наприклад, оберти Землі навколо сонця, або океанські припливи. Так, аналіз циклів, що відбувалися в США з 1824 по 1982 р., показує:

) тривалість і структура циклів піддаються постійним змінам;

) після другої світової війни зменшилася амплітуда коливань рівня ділової активності фази економічного спаду стали коротшими, в той час як фази підйому виробництва - триваліше.

Спостереження показують, що картина сучасного циклу певним чином модифікується. Проте ця модифікація не обмежується лише змінами тривалості спадів і підйомів. Змінилася сама конфігурація циклу , що суттєво відрізняє сучасний цикл від класичного, тобто від циклу вільної конкуренції.

Щоб визначити, як змінився економічний цикл, треба мати на увазі, що на сучасний цикл істотно впливає ряд факторів

, серед яких особливу роль відіграють:

. Під впливом НТП оновлення капіталу відбувається в усіх фазах циклу, включаючи фази спаду і дна. В результаті цього перевиробництво, як характерна риса кризи, змінюється перевиробництвом капіталу і неповним завантаженням виробництва. Це призводить до розмивання класичної, пофазної динаміки циклу і циклічного характеру відтворення в цілому.

. Інтернаціоналізація економіки під впливом глобалізації зумовлюють синхронізацію економічних циклів у різних країнах та регіонах світу.

. Збільшення питомої ваги галузей, які виробляють товари народного споживання та послуги, зменшує амплітуду циклу, тому що на товари народного споживання попит більш стабільний, ніж на засоби виробництва.

. Впровадження ресурсозберігаючих технологій зменшує залежність виробництва від основних видів ресурсів, палива, та погані наслідки підвищення цін на них.

. Диверсифікація виробництва та збільшення асортименту продукції фірм зменшує залежність фірм від зміни попиту на певний вид товарів, бо вони можуть компенсувати це випуском інших видів продукції.

. Державне втручання в економіку та її регулювання зменшує амплітуду коливань економічного циклу [25, с. 299].

Внаслідок дії цих факторів сучасні економічні цикли набувають якісно нових ознак

:

· синхронізація циклічного руху в різних країнах, що обмежує можливості пом’якшення кризових процесів за рахунок розширення експорту;

· прискорення циклічних криз (вони стали виникати частіше) і скороченні тривалості циклу;

· відносному зменшенні глибини криз;

· нестійкості (несталості) фаз пожвавлення і піднесення;

· у економічному циклі відсутня фаза депресії: за спадом ділової активності відразу йде піднесення. Хоча, якщо спад дуже глибокий і тривалий, рецесію часто називають депресією;

· на відміну від стихійного характеру перебігу криз у минулому, сучасні економічні кризи, механізм їх розгортання все більше піддаються регулюванню [25, с.302].

Також однією з найбільших змін є зменшення кількості фаз у сучасному циклі. Як ми пам’ятаємо, в класичному циклі більш-менш чітко виділяли наступні фази: спад, дно, пожвавлення, та пік. У сучасному циклі складно виділити всі чотири фази. Відбулося злиття фази спаду з фазою дна, а фази пожвавлення - з фазою піку (Рис. 3). Таким чином, сучасна економічна теорія визначає дві фази сучасного економічного циклу:

1) Рецесія

- включає кризу та дно. Це фаза між найвищою та найнижчою точками циклу, якій властивий спад виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Удосконалення управління ефективністю виробництва в умовах ПП Каравай м. Житомир
Актуальність теми дипломної роботи обумовлена тим, що в сучасних умовах господарювання управління ефективністю виробництвом набуває великого суспільного, морально-емоційного та стимулююч ...

Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани
У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамініз ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.