Меню сайту

Причини циклічного розвитку економіки

З 20-х рр. ХІХ ст. у капіталістичних економічних системах з певною періодичністю відбуваються кризи, які мали такі основні ознаки: надвиробництво товарів і неможливість їх реалізації, що тягне за собою спад виробництва, погіршення життєвого рівня населення, зростання кількості безробітних тощо [34].

Представники різних напрямів і шкіл політичної економії намагаються з'ясувати причини циклічного характеру виробництва, насамперед криз, виробити рекомендації для їх усунення. Серед усіх спроб розкрити причини цих явищ виділяють поверхові (циклічність пояснювали появою плям на Сонці, ритмом рухів Венери та ін.) та наукові.

Науковий підхід до визначення причин циклічності і криз пов’язують із представниками класичної школи політекономії. Так, Д. Рікардо, англійський економіст, такою причиною вважав несправедливий розподіл доходу й багатства. На відміну від нього Ж.-Б. Сей стверджував, що пропозиція породжує власний попит і кризи в усій економіці неможливі, вони можуть відбуватися лише в окремих регіонах або на окремих ринках товарів.

Т. Мальтус вважав, що особливістю попиту є його постійне відставання від пропозиції, тому що робітники на свою зарплату купують лише частину продукції, на іншу частину попит формують власники капіталу (величина якого дорівнює їх витратам), а частка, яка забезпечує отримання прибутку, не знаходить збуту. Щоб її реалізувати, вважав Мальтус, потрібні «треті особи» - землевласники, армія, духовенство та ін. Проте якщо доходів цих осіб недостатньо, може виникнути криза надвиробництва [35].

Подібні з Мальтусом погляди мав швейцарський економіст С. де Сісмонді, який пояснював виникнення криз недоспоживанням населення, невідповідністю між виробництвом і споживанням.

К. Маркс найбільш глибинною причиною цього явища вважав основну суперечність капіталістичного способу виробництва - суперечність між суспільним характером виробництва і приватнокапіталістичним характером привласнення результатів цього виробництва.

Вітчизняний вчений М.І. Туган-Барановський пояснював циклічність диспропорцією між галузями. Він також об’єднав теорії циклічності у три групи, залежно від процесів, якими вчені намагалися пояснити виникнення тієї чи іншої кризи [35].

Таблиця 1

Групи теорій виникнення циклічності за М. І. Туган-Барановським

Теорії

Причини циклічних коливань

теорії суспільного виробництва

1. Неможливість збуту одних товарів залежить від недостатнього обсягу виробництва товарів у інших галузях (Ж.Б. Сей) 2. Порушення пропорційності в суспільному виробництві (Д. Рікардо). 3. Коливання, властиві землеробству, спричиняють коливання і в промисловості (Дж. Вільсон). 4. Основна суперечність капіталізму - між суспільним характером виробництва і приватно-капіталістичною формою привласнення (К. Маркс, Ф. Енгельс).

теорії обміну

Спекуляції на товарному і грошовому ринках (М. Еванс, М. Вірт, К. Жугляр)

теорії споживання

1. Маленькі доходи населення спричиняють недостатній попит і породжує кризи (Т. Мальтус). 2. Нагромадження багатства та розширення виробництва не можуть швидко пристосовуватись до швидких змін у попиті (С. де Сисмонді) 3. Зниження прибутку капіталістів змушує їх вивозити капітал за кордон, де норма прибутку вища (Дж.С. Мілль).

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.