Меню сайту

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону

Актуальність теми дослідження.

На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність вивчення цих проблем з метою визначення можливостей надання цьому процесу регульованих форм. Сьогодні одним з головних напрямків становлення цивілізованого ринку праці в Україні є розробка теоретично обґрунтованої політики (концепції) зайнятості. З цієї точки зору особливо актуальним стає комплексний аналіз формування і реалізації державної політики зайнятості населення в сучасних умовах реформування економіки.

Проблеми зайнятості в умовах ринку постійно досліджуються світовою економічною наукою. Особливо виділяються з цієї точки зору праці А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, А. Маршала, Дж. Кейнса, М. Фрідмана, А. Філліпса, А. Оукена та ін. Проте цей досвід, на жаль, не можна використати без змін у нашій економічній практиці. Це пов'язано з особливостями сучасного етапу розвитку України - періодом переходу до ринкової економіки.

Серед найвагоміших досліджень з проблеми формування та регулювання зайнятості населення слід виділити роботи таких вітчизняних вчених, як Д.П. Богиіні, В.С. Васильченка, М.В. Шаленко, І.К. Бондар, В.В. Єрасова, Е.М. Лібанової, І.В. Сороки, В.А. Савченка, В.П. Онищенка, Н.О. Павловської, Ф.Є. Поклонського та ін. Істотним внеском у розв'язання проблеми зайнятості як на стадії її формування, так і становлення стали також праці таких російських вчених: І.Є. Заславського, А.А. Нікіфорової, С.А. Кузьміна.

Разом з тим, сучасний етап розвитку України вимагає подальшого дослідження проблеми підвищення ефективності регулювання зайнятості працездатного населення.

Ступінь розробленості проблеми.

В усіх країнах світу управління зайнятістю населення займає одне з провідних місць у формуванні і реалізації державної політики. Це не випадково, оскільки стан ринку праці, забезпечення достатнього для конкретних соціальних умов рівня зайнятості населення характеризують загальний соціально - економічний стан країни, спроможність державної політики вирішувати найбільш гострі проблеми свого розвитку та соціальної безпеки.

Питання зайнятості та причини безробіття досліджували такі відомі економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, А. Пігу, К. Маркс, Т. Мальтус та інші.

При проведенні магістерського дослідження використовувалися наукові та навчальні праці таких вчених, як: М.В. Шаленко, Л.І. Петрова, В.І. Герасимчук, Д.М. Стеченко, А.М. Колот, та багато інших.

Мета і задачі дослідження.

Головною метою роботи є аналіз державної політики зайнятості в Харківському регіоні. Її дослідження та виявлення особливостей процесів формування й регулювання зайнятості населення в сучасних умовах реформування економіки України, розробка рекомендацій по створенню ефективного механізму регулювання зайнятості населення на основі координації зусиль усіх суб'єктів регулювання.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

розкрити сутність зайнятості та її функції;

розкрити види та форми зайнятості;

проведено аналіз зайнятості в Харківському регіоні;

запропоновано шляхи розв’язання проблеми зайнятості в Україні;

- проаналізовано нормативно-правове забезпечення державного регулювання зайнятості;

- визначено діяльність Харківського обласного центру зайнятості;

запропоновано шляхи удосконалення державного регулювання зайнятості в Україні.

Предметом дослідження

є сфера зайнятості з її структурою, системою взаємозв’язків та закономірностей.

Об'єктом дослідження

є процес формування і реалізації державної політики зайнятості населення в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону.

Практична значимість дослідження одержаних результатів, які виносяться на захист, полягає в тому, що в ході дослідження здійснено подальшу розробку шляхів удосконалення державного регулювання зайнятості в Україні.

Зокрема обґрунтовано такі положення:

запропоновано шляхи розв’язання проблеми зайнятості в Україні;

запропоновано удосконалення нормативно-правової бази щодо зайнятості населення як інструмент подолання кризи 2009-2010 рр.;

запропоновано методи удосконалення зайнятості населення та ринку праці на державному та регіональному рівнях.

Головна мета заходів, які здійснює держава, регулюючи зайнятість, полягає в стимулюванні попиту на працю. Практично це - заходи щодо відповідності структури робочої сили і структури робочих місць, що змінюється. Це викликає необхідність чіткого уявлення структури фактичної зайнятості на певний період, а для цього необхідно визначити форми і види зайнятості.

Зайнятість населення України має забезпечуватися шляхом проведення активної соціально-економічної політики, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва.

Перехід до ринкових відносин в Україні потребує нової концепції зайнятості та ефективного відтворення трудового потенціалу в кожному регіоні, орієнтації не на «усереднену» людину, а на конкретні соціальні та демографічні прошарки населення.

Тому, для того, щоб проаналізувати державну політику зайнятості Харківського регіону, я звернула увагу на демографічну ситуацію та стан економіки Харківського регіону.

  Подібні статті по економіці

  Використання трудових ресурсів Західної України
  Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

  Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
  кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

  АПК в сучасних умовах господарювання
  Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.