Меню сайту

Удосконалення організації роботи та технічного складу машино-тракторного парку

виробничий фонд ефект амортизація відтворення

Економічна діяльність сільськогосподарських підприємств України відбувається в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність раціонального використання наявних у них основних фондів. Отже, перед підприємствами стають завдання домогтися підвищення використання наявних основних засобів і насамперед активної їх частини, в часі і за потужністю, тобто мова йде про підвищення рівня інтенсивного їх використання. Для вирішення цього завдання та тримання відчутних результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені конкретні засади, спрямовані на поліпшення використання основних фондів, практичне застосування яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах резерви підвищення їх ефективності.

В попередніх розділах дипломної роботи ми визначили, що в умовах досліджуваного підприємства виникає потреба реалізації заходів, що забезпечать раціональне відтворення й ефективне використання основних фондів. Причиною неефективного використання основних фондів є порушення принципів збалансованості, пропорційності й комплексності розвитку сільського господарства [ 33 ].

Безумовно вирішити дане питання можливо за умови догнення норми рентабельності сукупного основного капіталу на рівні не нижче 8 %.[ 2 ].

Раціональному використанню основних фондів сільського господарства сприяють зовнішні та внутрішні умови. До зовнішніх умов належать, зокрема, інституційні, що включають розвинуте бюджетне фінансування галузі, ефективну податкову, амортизаційну та цінову політику. Внутрішні умови включають: раціональні розміри господарства, оптимальну галузеву структуру виробництва, використання прогресивних технологій, розвинену ринкову інфраструктуру й маркетингову діяльність,а також раціональне використання наявних виробничих ресурсів.

Для забезпечення здійснення раціонального використання основних фондів в сільському господарстві необхідно провести оцінку всіх його складових елементів, що включає в себе визначення структури основних фондів та оцінку її відповідності виробничий спеціалізації підприємства, оцінку використання фонду робочого, внутрішньозмінного часу використання техніки, а також можливості підвищення інтенсивності її використання.

На відміну від основних підходів сучасної наукової думки, де головна увага приділяється вдосконаленню методів оцінки основних фондів, амортизаційній політиці ми пропонуємо вирішити проблему розвитку основних фондів підприємства за натурально-речовим та соціально-економічним методами [ 45, 69 ]. Це дозволяє комплексно, з урахуванням усіх аспектів вирішувати проблема знайти шляхи більш ефективного використання основних фондів.

В теоретичному плані система забезпечення ефективного використання машин та знарядь в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств повинна мати чотири складових: економічну, організаційну, управлінську та організаційно-господарську. Перша складова передбачає використання розгорнутого переліку експлуатаційних (змінний, добовий, сезонний, річний виробіток машин та дотримання норм витрачання пального) та кінцевих (собівартість одиниці механізованих робіт, кількість виробленої продукції та її собівартість, грошові надходження, прибуток) показників ефективності машиновикористання. Друга забезпечує формування трудових колективів механізаторів у відповідності з їх призначенням на основі інженерного або соціального підходу. Третя складова вимагає застосування в управлінні роботою колективів механізаторів усіх функцій управління: планування, обліку, контролю, стимулювання. Особливо важливо налагодити досконале планування діяльності підрозділів механізаторів, яким встановлюють завдання з виробництва продукції та її собівартості. В такий спосіб реалізується і вимога визначення ефективності використання техніки за кінцевими, а не проміжними результатами. Четверта складова визначає ряд організаційно-господарських заходів як обов’язкову передумову ефективного використання технічного потенціалу рослинництва: кадрове забезпечення, технічне обслуговування, ремонтно-діагностичну підтримку, постачання пальним та запчастинами, зберігання техніки. В умовах спільного використання техніки на міжгосподарській основі, коли до складу мобільних комплексів входять трактори, сільськогосподарські машини, транспортні або обслуговуючі засоби, значно зростає роль та значення технічно досконалої диспетчерської служби.

В цілях підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві нами пропонується впровадження заходів щодо зниження внутрішньозмінних простоїв сільськогосподарських машин, що дозволить підвищити продуктивність праці і фондовіддачу основних засобів. Зокрема, пропонується впровадження на підприємстві оперативної (диспетчерської служби). Впровадження диспетчерської служби здійснює широкий і багатосторонній вплив на роботу підприємства. Досвід показує, що при добре організованій диспетчерській службі затрати часу керівників підприємства на оперативне управління скорочують майже на половину, а головних спеціалістів на 20-25%. Диспетчеризація і основані на ній централізований збір і обробка оперативної інформації, контроль і регулювання дозволяють багато разів збільшити швидкість проходження інформації, підвищити інформаційну забезпеченість керівників і спеціалістів, завдяки чому вони одержують можливість своєчасно втручатися в хід виробництва, надавати його учасникам необхідну організаційну і технічну допомогу.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.