Меню сайту

Бригадна форма організації та оплати праці

Забезпечувати виконання виробничого плану (завдання), встановленого бригаді, і планованих техніко-економічних показників, злагоджену і ритмічну роботу бригади на основі рівномірного завантаження всіх її працівників, взаємодопомоги та взаємозамінності, дотримання протягом зміни режиму праці та відпочинку;

Своєчасно доводити виробничі завдання до працівників бригади, проводити їх розстановку у відповідності з технологічним (виробничим) процесом, картами організації праці та кваліфікацією, контролювати виконання доручених робіт, проводити їх приймання;

Забезпечувати дотримання бригадою технологічного процесу, вимог, передбачених в картах організації праці і інструкціях з експлуатації устаткування, правил з охорони праці та техніки безпеки;

Перевіряти забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, пристосуваннями, технічною документацією, приймати необхідні заходи щодо попередження та ліквідації простоїв, аварій, поломок устаткування, виправлення виявлених дефектів і недоліків у роботі;

Брати активну участь у впровадженні прогресивних форм організації та передових методів праці, сприяти поєднанню професій, освоєння багатоверстатного (багато агрегатного) обслуговування, впровадження та розвитку бригадного госпрозрахунку і підряду, домагатися на цій основі раціонального використання устаткування і всіх видів виробничих ресурсів, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості;

Допомагати членам бригади освоювати більш високі норми виробітку, роз'яснювати їм умови оплати праці, сприяти підвищенню кваліфікації та економічних знань членів бригади, розвитку наставництва, винахідництва і раціоналізації.

Бригадир як керівник бригади має право:

Вимагати від адміністрації своєчасного забезпечення всім необхідним для нормального ходу виробничого процесу і виконання встановленого бригаді плану (завдання);

Давати робочим бригади необхідні вказівки щодо виконання робіт, що мають для них обов'язковий характер, вимагати від них своєчасного і якісного виконання доручених робіт, дотримання технологічної дисципліни, правил з охорони праці та техніки безпеки, трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку;

Пред'являти безпосередньо або через майстра, рада бригадирів претензії до суміжних бригадам, з чиєї вини зривається виконання плану (завдання) бригади;

Отримувати роз'яснення адміністрації по трудовому законодавству, нормування та умов оплати праці, нарахованої заробітної плати та інших питань, що стосуються бригади;

Вносити на розгляд адміністрації пропозиції про вдосконалення організації роботи бригади та її структури, збільшення змінності, поліпшення технології та умов праці, зміни умов її оплати з метою підвищення продуктивності праці;

Готувати і вносити з урахуванням думки майстра на затвердження колективу (ради) бригади пропозиції щодо встановлення розмірів КТУ членам бригади, представляти їх спільно з профгрупоргів і з урахуванням думки колективу бригади до заохочення;

Вносити на розгляд адміністрації пропозиції про зарахування робітників у бригаду та виключення з неї з урахуванням думки колективу (ради) бригади;

Підписувати після схвалення колективом (радою) бригади договір про взаємні зобов'язання бригади й адміністрації при роботі в умовах бригадного госпрозрахунку, підряду або в інших випадках;

Припиняти роботу в тих випадках, коли порушення правил з техніки безпеки може спричинити за собою загрозу здоров'ю або життю працівників, не допускати до роботи члена бригади, що знаходиться в стані, що веде до таких же наслідків (алкогольне сп'яніння, хвороба тощо), негайно повідомляти про ці випадки майстру або іншому керівникові;

Представляти спільно з профгрупоргів з урахуванням думки колективу (ради) бригади на розгляд адміністрації пропозиції про застосування заходів громадського впливу або накладення дисциплінарних стягнень на окремих членів бригади за невиконання покладених на них обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

Представляти інтереси бригади на виробничих нарадах, зборах, засіданнях громадських органів і т.д.

Бригадир здійснює свою роботу в тісній взаємодії з радою бригади, вносить на його розгляд найважливіші питання діяльності бригади (виконання плану (завдання), стан трудової дисципліни, представлення членів бригади до встановлення надбавок і доплат, визначення розмірів КТУ та ін.

Заробітна плата за тарифом (Зт) нараховується шляхом множення його годинної тарифної ставки (Сч) на кількість відпрацьованих годин (К):

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.