Меню сайту

Бригадна форма організації та оплати праці

На основі трудомісткості робіт визначається чисельність спеціалізованих або комплексних ланок, які очолюються ланковими. Призначення ланкових здійснюється наказом (розпорядженням) роботодавця за поданням бригадира і майстри.

При роботі бригади в багатозмінному режимі виконання функцій змінних бригадирів покладається на ланкових.

У бригадах працюють ради бригад, які створені шляхом обирання відкритим голосуванням з числа найбільш авторитетних і кваліфікованих робітників. У раді наскрізної бригади має бути дотримано представництво всіх змін. До його складу включається профгрупорг. Рада бригади очолює бригадир.

Склад ради бригади оголошується наказом (розпорядженням) роботодавця.

У роботі ради приймає участь майстер або виконавець робіт.

Рада бригади здійснює свою роботу під керівництвом адміністрації і профспілкової організації, направляючи її на підвищення ефективності виробництва і якості роботи, вдосконалення організації та умов праці, поліпшення виховної роботи, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, поліпшення підбору і розстановки робочих, зміцнення трудової дисципліни і скорочення плинності кадрів. За виконання покладених на нього функцій рада несе відповідальність перед колективом бригади.

Засідання ради бригади проводиться в міру необхідності. З питань, які вимагають документального оформлення, складаються короткі протоколи, які доводяться до бригади. У разі розбіжностей у раді бригади рішення спірних питань виноситься на загальні збори бригади.

Всі рішення бригади приймаються більшістю голосів.

До обов'язків колективу (ради) бригади відносяться:

Розгляд виробничих планів (завдань) бригади та заходів, що забезпечують їх виконання;

Внесення на розгляд адміністрації пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва і якості роботи, механізації трудомістких процесів, поліпшення умов праці в бригаді;

Участь у впровадженні наукової організації праці в бригаді, заходів щодо зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), у підготовці пропозицій щодо введення технічно обґрунтованих і перегляду діючих норм, зміни чисельності та професійно-кваліфікаційного складу бригади, надання допомоги членам бригади в освоєнні передових методів і прийомів праці, діючих норм виробітку, обслуговування;

Проведення систематичної роботи щодо зміцнення трудової і технологічної дисципліни, поліпшення використання робочого часу, обладнання, матеріалів, сировини, палива і енергії, розгляд випадків порушення трудової дисципліни і підготовка пропозицій адміністрації про накладення стягнень на порушників трудової дисципліни;

Підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи в бригаді, висування кандидатур робітників для навчання в системі підвищення кваліфікації кадрів, сприяння учням, які навчаються у складі бригади, в успішному оволодінні професією;

Розгляд та затвердження пропозицій бригадира по встановленню коефіцієнтів трудової участі (далі - КТУ) членам бригади відповідно до діючого положення про порядок їх застосування.

До прав колективу (ради) бригади відносяться:

Участь у вирішенні питань комплектування бригади, планування й організації її роботи, оплати і стимулювання праці, підвищення кваліфікації працівників, виховання членів бригади, притягнення до відповідальності порушників дисципліни;

Узгодження з адміністрацією призначення бригадира;

Участь в атестації і раціоналізації робочих місць бригади. У межах встановлених нормативів і коштів:

Визначення розмірів премій і заробітку кожного члена бригади, що виплачуються за результати роботи всього колективу бригади, з урахуванням реального внеску в загальні результати роботи;

Представлення членів бригади до встановлення (скасування) надбавок і доплат за професійну майстерність і суміщення професій (розширення зони обслуговування);

Зміна в установленому порядку кваліфікаційних розрядів робітників після рекомендації адміністрації та профспілкової організації;

Висування з числа членів бригади кандидатів на матеріальне і моральне заохочення за підсумками трудового змагання і на звання кращого за професією;

Розгляд питань прийому в бригаду нових працівників, звільнення членів бригади;

Проведення виховної роботи в колективі бригади, організація наставництва, розвиток почуття колективізму, товариськості, взаємної допомоги і відповідальності за виконання виробничих планів (завдань), розгляд питань виробничих і невиробничих взаємовідносин членів бригади.

Бригадир як керівник бригади зобов'язаний:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.