Меню сайту

Бригадна форма організації та оплати праці

На основі трудомісткості робіт визначається чисельність спеціалізованих або комплексних ланок, які очолюються ланковими. Призначення ланкових здійснюється наказом (розпорядженням) роботодавця за поданням бригадира і майстри.

При роботі бригади в багатозмінному режимі виконання функцій змінних бригадирів покладається на ланкових.

У бригадах працюють ради бригад, які створені шляхом обирання відкритим голосуванням з числа найбільш авторитетних і кваліфікованих робітників. У раді наскрізної бригади має бути дотримано представництво всіх змін. До його складу включається профгрупорг. Рада бригади очолює бригадир.

Склад ради бригади оголошується наказом (розпорядженням) роботодавця.

У роботі ради приймає участь майстер або виконавець робіт.

Рада бригади здійснює свою роботу під керівництвом адміністрації і профспілкової організації, направляючи її на підвищення ефективності виробництва і якості роботи, вдосконалення організації та умов праці, поліпшення виховної роботи, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, поліпшення підбору і розстановки робочих, зміцнення трудової дисципліни і скорочення плинності кадрів. За виконання покладених на нього функцій рада несе відповідальність перед колективом бригади.

Засідання ради бригади проводиться в міру необхідності. З питань, які вимагають документального оформлення, складаються короткі протоколи, які доводяться до бригади. У разі розбіжностей у раді бригади рішення спірних питань виноситься на загальні збори бригади.

Всі рішення бригади приймаються більшістю голосів.

До обов'язків колективу (ради) бригади відносяться:

Розгляд виробничих планів (завдань) бригади та заходів, що забезпечують їх виконання;

Внесення на розгляд адміністрації пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва і якості роботи, механізації трудомістких процесів, поліпшення умов праці в бригаді;

Участь у впровадженні наукової організації праці в бригаді, заходів щодо зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), у підготовці пропозицій щодо введення технічно обґрунтованих і перегляду діючих норм, зміни чисельності та професійно-кваліфікаційного складу бригади, надання допомоги членам бригади в освоєнні передових методів і прийомів праці, діючих норм виробітку, обслуговування;

Проведення систематичної роботи щодо зміцнення трудової і технологічної дисципліни, поліпшення використання робочого часу, обладнання, матеріалів, сировини, палива і енергії, розгляд випадків порушення трудової дисципліни і підготовка пропозицій адміністрації про накладення стягнень на порушників трудової дисципліни;

Підвищення кваліфікації та обмін досвідом роботи в бригаді, висування кандидатур робітників для навчання в системі підвищення кваліфікації кадрів, сприяння учням, які навчаються у складі бригади, в успішному оволодінні професією;

Розгляд та затвердження пропозицій бригадира по встановленню коефіцієнтів трудової участі (далі - КТУ) членам бригади відповідно до діючого положення про порядок їх застосування.

До прав колективу (ради) бригади відносяться:

Участь у вирішенні питань комплектування бригади, планування й організації її роботи, оплати і стимулювання праці, підвищення кваліфікації працівників, виховання членів бригади, притягнення до відповідальності порушників дисципліни;

Узгодження з адміністрацією призначення бригадира;

Участь в атестації і раціоналізації робочих місць бригади. У межах встановлених нормативів і коштів:

Визначення розмірів премій і заробітку кожного члена бригади, що виплачуються за результати роботи всього колективу бригади, з урахуванням реального внеску в загальні результати роботи;

Представлення членів бригади до встановлення (скасування) надбавок і доплат за професійну майстерність і суміщення професій (розширення зони обслуговування);

Зміна в установленому порядку кваліфікаційних розрядів робітників після рекомендації адміністрації та профспілкової організації;

Висування з числа членів бригади кандидатів на матеріальне і моральне заохочення за підсумками трудового змагання і на звання кращого за професією;

Розгляд питань прийому в бригаду нових працівників, звільнення членів бригади;

Проведення виховної роботи в колективі бригади, організація наставництва, розвиток почуття колективізму, товариськості, взаємної допомоги і відповідальності за виконання виробничих планів (завдань), розгляд питань виробничих і невиробничих взаємовідносин членів бригади.

Бригадир як керівник бригади зобов'язаний:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.