Меню сайту

Бригадна форма організації та оплати праці

Бригадної форми організації і оплати праці

бригада рада колектив заробітна плата

Успішній роботі підприємства багато в чому сприяє повсюдне застосування на об'єктах будівництва, підприємствах промисловості, в підсобних виробництвах бригадної форми організації та оплати праці. У бригадах створюються умови для застосування засобів механізації робіт і технологічних процесів, придбання молодими робітниками професійної майстерності та підвищення кваліфікації кадрів, зростають можливості для поєднання професій, взаємозамінності і взаємодопомоги в праці, зміцнення трудової і виробничої дисципліни.

Необхідність створення нових бригад обґрунтовується показниками річного плану інженерної підготовки виробництва. Бригада створюється відповідно до наказу (розпорядження) роботодавця. Зарахування в бригаду проводиться за згодою працівника.

Бригадир призначається також наказом (розпорядженням) роботодавця.

Мінімальна чисельність бригади визначається з урахуванням п. 1.10 додатка 1 до постанови Міністерства праці Республіки Білорусь від 21 січня 2000 р. № 6 «Про заходи щодо вдосконалення умов оплати праці працівників організації, що фінансуються з бюджету», із змінами і доповненнями, яким передбачено, що бригади створюються при чисельності не менше 5 осіб.

Бригаду очолює бригадир - передовий кваліфікований робітник, що володіє організаторськими здібностями і користується авторитетом у членів бригади. Не звільнений від виконання робіт в якості робочого бригадир разом із знаннями, передбаченими за його професією і розряду в Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і професій робітників (далі - ЄТКД), додатково повинен знати: технологію і організацію виробництва і праці, будівельні норми і правила виконання робіт, норми витрат матеріалів, порядок оплати праці, облік робочого часу, вимоги, що пред'являються до якості продукції, а також до використовуваних сировини і матеріалів, правила експлуатації закріпленого за бригадою інструменту та обладнання, інструкції з охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежної безпеки при виконанні робіт, що доручаються бригаді, принципи госпрозрахунку і підряду, інші питання, пов'язані з діяльністю бригади.

За професійною складу бригади поділяються на спеціалізовані та комплексні.

Якщо спеціалізовані або комплексні бригади працюють в одну зміну, то вони є змінними, а при роботі у 2-3 зміни - наскрізними.

З метою найбільш повного використання можливостей колективних форм організації та стимулювання праці в досягненні його високої продуктивності, максимальної економії виробничих ресурсів, розвитку почуття ощадливості в бригадах може застосовуватися бригадний госпрозрахунок. Найбільш ефективна форма бригадного госпрозрахунку - його поєднання з підрядними принципами організації та стимулювання праці.

Госпрозрахункової є бригада, якій поряд із завданнями з обсягом виробництва, зростання продуктивності праці (зниження трудомісткості) та підвищенню якості продукції (робіт, послуг) доводяться розміри фонду заробітної плати, норми витрат по одному або декількох видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, енергії та інших матеріальних ресурсів, використання яких безпосередньо залежить від її діяльності. Взаємні зобов'язання адміністрації та госпрозрахункової бригади, а також форми і розміри її заохочення відображаються в договорі між ними.

Бригаді, яка працює на умовах підряду відповідно до договору, доручається виконання певного закінченого обсягу робіт встановленої якості (випуск готової продукції тощо). За нею закріплюються знаряддя і засоби праці, надаються необхідні виробничі ресурси, створюються умови для успішного виконання роботи і, як правило, встановлюються довгострокові нормативи визначення коштів на оплату праці. Колективу бригади гарантується загальна сума заробітної плати при якісному виконанні відповідно до договору обсягу робіт у визначені терміни незалежно від того, з якою чисельністю працівників він виконаний.

Бригада має право пред'явити претензії до адміністрації з відшкодування втрат, якщо невиконання адміністрацією договірних зобов'язань призвело до невиконання бригадою доведених показників, шлюбу продукції, перевитрати в порівнянні з встановленими нормами витрат праці, матеріалів, палива, енергії і т.д.

Структура і професійно-кваліфікаційний склад бригад формуються виходячи зі змісту і складності виробничих процесів і тарифно-кваліфікаційних характеристик виконуваних робіт, передбачених випусками № 3 ЕТКС «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» та № 40 «Виробництво будівельних матеріалів та виробів» та ін. .

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування і реалізація державної політики зайнятості в сучасних умовах на прикладі Харківського регіону
Актуальність теми дослідження. На етапі трансформування економіки України в ринкову проблеми формування ринку праці набувають статусу першочергових. У зв`язку з цим виникає необхідність ...

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
Вихідні дані для курсового проекту Виконання курсового проекту . Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового рок ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.