Меню сайту

Витрати діяльності підприємства в умовах ринкової економіки

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.

Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності.

Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.

Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат. Процес виробництва є важливою стадією кругообігу коштів підприємства. У цьому процесі підприємство, витрачаючи матеріальні, трудові і фінансові ресурси, формує собівартість виготовленої продукції. Правильна організація обліку витрат виробництва, з одного боку, забезпечує контроль ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а з іншого боку, дозволяє підприємству уникнути конфліктних ситуацій у відносинах з податковою службою під час вирішення питань оподатковування прибутку.

Витрати виробництва як економічна категорія досліджувались багатьма вченими. Істотний внесок свого часу було зроблено представниками трудової теорії вартості, зокрема К. Марксом у роботі "Капітал". Він розглядав капіталістичні витрати виробництва як затрати капіталіста-підприємця на заробітну плату, матеріали, сировину, пальне, амортизацію засобів праці. Тобто витрати виробництва - це сума затрат минулої (уречевленої) та частки живої праці, яка необхідна для виготовлення певного виду товару потрібної якості при досягнутому рівні розвитку виробництва.

Облік виробничих витрат - найважливіший інструмент управління підприємством. Необхідність урахування витрат виробництва зростає тоді, як ускладнюються умови господарської діяльності й зростають вимоги до рентабельності. Підприємство повинне мати чітке уявлення про окупність виготовленої продукції, ефективність кожного прийнятого рішення і фінансові результати. Виробнича діяльність підприємства завжди пов'язана з витратами. Насамперед, це затрати на оплату праці найманих працівників, купівлю засобів виробництва, тобто устаткування, машин, обладнання, сировини, матеріалів, на оплату електроенергії та інше.

Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми даної курсової роботи.

Метою написання роботи є з'ясування сучасної природи витрат діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи їх обліку, аналізу та контролю, а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку виробничих витрат.

Для розкриття мети у курсовій роботі передбачається розгляд наступних питань:

. Економічна сутність і класифікація витрат на виробництво

. Методи обліку виробничих витрат

. Документальне оформлення та облік прямих витрат

. Документальне оформлення та облік накладних витрат

. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво

Методи дослідження:

. Загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація);

. Спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини ланцюгових підстановок та різниць).

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення системи обліку, аналізу та контролю витрат діяльності підприємств.

  Подібні статті по економіці

  Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
  Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

  Господарська діяльність ВАТ Київський завод безалкогольних напоїв Росинка
  Метою виробничої практики є ознайомитися із господарською діяльністю ВАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають. ...

  Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
  Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.