Меню сайту

Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Таблиця 3.3.2 Виконання плану по собівартості продукції

Наіменування показників

2011 г од

Те варна продукція в діючих цінах, тис. грн.

653 918,3

Се бестоімость товарної продукції, тис. грн.

619 884,8

За витрати на 1 грн. товарної продукції за планом, перерахованим на фактичний випуск, тис. грн.

95,91

Фактіческіе витрати на 1 грн. товарної продукції, коп.

94,80

Себестоімость продукції за планом, перерахованим на фактичний випуск,

627 174,4

Продовження таблиці 3.3.2.

Наіменування показників

2011 год

Від відхилень собівартості, тис. грн.

-7 289,6

Від відхилень собівартості,%

-1,2

Основні засоби підприємства формуються в результаті:

- капітальних інвестицій (споруди), виготовлення, придбання основних засобів;

- внеску засновників у статутний капітал цього підприємства;

- в порядку безоплатної передачі іншими господарствами.

На кожен прийнятий в експлуатацію об'єкт основних засобів складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 03-1), в цьому акті вказується початкова вартість об'єкта, коротка технічна характеристика і місце експлуатації. До цього акта додається інвентарна картка обліку основних засобів, що є технічною документацією.

Ця картка також є реєстратором аналітичного обліку (форма № 03-6). У картці міститься найменування та номер обсягу основних засобів, номер акта і дата приймання, первісна вартість, норма амортизації, коротка характеристика, а так же робляться відмітки про проведені ремонти, переміщення і вибуття.

По місцях використання обліку основних засобів ведуть в інвентарних списках, в яких міститься короткі відомості про кожен об'єкт, що знаходиться в експлуатації.

Щомісячні підсумкові дані інвентарних карток на що надійшли об'єкти записують в картках обліку руху основних засобів, які ведуться в розрізі груп основних засобів.

Вибуття основних засобів оформляється актом списання основних засобів, де показується первісна вартість вибулого об'єкта, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об'єкта, витрати, пов'язані з вибуттям, а так ж сума отриманого доходу. На підставі акта робляться записи в інвентарних картках і списку.

Таблиця 3.3.3.Наявність і рух основних засобів

Навідмінність на початок 2009р.(Первісної вартості), тис. грн.

Заступило в звітному році, тис. грн.

Ви було в звітному році, тис. грн.

Навідмінність на кінець 2009р.(Первісної вартості), тис. грн.

На відмінність за вирахуванням зносу (залишкова вартість), тис. грн.

на початок 2011 р.

на кінець 2011 р.

228955

51981

192

280744

108325

142567

Знос основних фондів на 01.01.2010 р. - 52,7%.

на 01.01.2011 р. -49,2 %

Коефіцієнт оновлення = 51982/280744 = 0,18

Коефіцієнт вибуття = 192/228955 = 0,00

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Економiчне обґрунтування напрямiв пiдвищення ефективностi використання основних фондiв підприємства
Актуальність теми: ринкові методи господарювання вимагають того, що будь-який ресурс який є у наявності субьктів господарювання повинен використовуватись із відповідною віддачею. Проблем ...

Діагностика відновлення основних фондів підприємства
Одне з чинних місць в управлінні матеріальними ресурсами займає процес відтворення та вдосконалення основних фондів. Мета даної роботи розглянути форми відтворення та вдосконалення осно ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.