Меню сайту

Удосконалення організації оплати праці на підприємстві

Термін життя кожного підприємства визначається виключно лише термінами потреби в ньому, так що кожна існує доти поки воно необхідне кінцевому споживачу. Як тільки потреба в ньому зникне, наступає його спад. Потреби ж знаходяться в постійному русі. Добре, коли підприємство встигає за розвитком потреб, ще краще ‒ якщо воно саме розвиває їх.

Отже, удосконалення оплати праці на підприємстві матиме вищу ефективність за дотримання таких принципів:

‒ відповідність заробітної плати ціні робочої сили;

‒ залежність заробітної плати від кількості і якості праці та від кінцевих результатів роботи підприємства;

‒ забезпечення переваг в оплаті праці тим працівникам, які роблять найбільший трудовий внесок у виробничі результати підприємства;

‒ удосконалення тарифної системи та нормування праці;

‒ відповідальність керівників підприємств за порушення законодавства про оплату праці;

‒ поєднання індивідуальних інтересів з колективними.

З урахуванням всіх запропонованих шляхів удосконалення можна зробити наступні прогнозні висновки на майбутнє:

При врахуванні підприємством усіх запропонованих шляхів удосконалення організації оплати праці на підприємстві підвищиться продуктивність праці, як наслідок позитивного стимулювання працівників. В результаті цього збільшиться обсяг виробництва продукції, а отже і як наслідок зросте дохід від реалізації продукції. Економічний рівень підприємства також підвищиться і воно почне виходити із стану збитковості тим самим стаючи конкурентоспроможним не лише на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку. Також прогнозується підвищення зацікавленості працівника у кінцевому результаті при введені замість відрядно преміальної системи оплати праці відрядно прогресивної.

Спостерігатиметься підвищення професіоналізму працівників, і як наслідок якості продукції, що забезпечить її конкурентоспроможність.

Як загальний висновок, можна сказати те, що діючі системи оплати праці на підприємстві володіють рядом недоліків: зростання оплати праці не пов’язано із зростанням ефективності; діюча система не орієнтована на співпрацю; система оплати не є достатньо гнучкою; низька продуктивність праці. Вирішити їх можна лише шляхом запровадження змін у сфері мотивації персоналу; заміни відрядно преміальної форми оплати праці на відрядно прогресивну; введенням в тарифну систему «гнучкого графіка»; підвищенням рівня професіоналізму працівників.

ВИСНОВКИ

Дослідженню поняття «заробітна плата» приділяється багато уваги, адже воно стосується кожного підприємства на якому працюють працівники.

Питанням дослідження сутності поняття «заробітна плата» у ринковій економіці присвячені праці таких вітчизняні вчених економістів: В. Ф. Андрієнко, В. Д. Базилевич, Д.П. Богиня, Ф. Ф. Бутинець, А. С. Гальчинський, В .М. Данюк та ін.

Заробітна плата ‒ це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано. Заробітна плата, як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства.

Правильна організація оплати праці може бути забезпечена на основі застосування тарифної системи, науково обґрунтованих норм праці, а також певних форм і систем заробітної плати.

В сучасних умовах господарювання найбільше поширення надбали погодинна та відрядна форми оплати праці. Відрядна форма включає такі системи: пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно преміальна, відрядно прогресивна, акордна. Погодинна відповідно: проста погодинна, погодинно преміальна, за посадовими окладами.

Нормативно-правовою базою оплати праці виступають: Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.), Конституція України, Кодекс законів про працю України ‒ глава VII, Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. та Міжнародна організація праці, а також інші численні нормативно-правові акти, колективні договори й локальні положення підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану ДП Куп'янського лісового господарства
Фінансово-економічний аналіз являє собою оцінку фінансово - господарської діяльності підприємства в минулому, дійсному й передбачуваному майбутньому. Його ціль - визначити стан «фінанс ...

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Закономірності формування перехідної економічної системи та її особливості в Україні
Основна частина даної курсової роботи складається з 2-х розділів. Перший розділ має назву «Закономірності і особливості розвитку перехідних економік» і складається з 3-х підрозділів. В ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.