Меню сайту

Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів

Оскільки на ТОВ «Родіна-Агро» ще не використовується комп’ютерна форма обліку ми пропонуємо використовувати саме це програмне забезпечення.

С: Бухгалтерія 8.0 - це універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського обліку, що включає підготовку обов'язкової звітності. Основною перевагою ведення обліку виробництва за допомогою системи «1С: Бухгалтерія 8.0» є те, що синтетичні рахунки витрат можна побудувати на трьох або п'яти рівнях. Це дає можливість деталізувати виробничі витрати за статтями й об'єктами, що сприятиме повнішому розподіленню непрямих витрат та уникненню арифметичних помилок під час здійснення такого розподілу.

Використання «1С: Бухгалтерія 8.0» у бухгалтерському обліку призведе до підвищення ефективності кінцевого продукту управління - прийняття ефективних рішень з метою досягнення поставлених цілей.

Враховуючи незначні недоліки підприємства, даною дипломною роботою були запропоновані заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку фінансових результатів та покращенню фінансового стану підприємства в цілому. Впровадження вищезазначених заходів на практиці має суттєво поліпшити роботу підприємства, підвищити показники фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності та рентабельності, знизити інші витрати від звичайної діяльності, суму запасів, в першу чергу готової продукції, посилити контроль за розрахунковою дисципліною тощо.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:

ТОВ «Родіна - Агро» є одним з господарств Жовтневого району, розміри якого мають тенденцію до зниження. Спеціалізується господарство на виробництві зерна і соняшнику.

Земельні і трудові ресурси та основні засоби ТОВ «Родіна - Агро» протягом досліджуваного періоду використовувалися ефективно. Проте ефективність їх використання має тенденцію до зниження.

Аналіз показав, що протягом досліджуваного періоду в ТОВ «Родіна - Агро» позитивним були валовий прибуток, прибутки від реалізації і операційної діяльності. Чистий прибуток і прибуток від звичайної діяльності мали позитивне значення лише у 2009 р. Від реалізації сільськогосподарської продукції підприємство отримувало прибуток за рахунок продукції рослинництва, бо виробництво продукції тваринництва збиткове. Серед продукції рослинництва найбільш рентабельним було виробництво соняшнику, гороху та жита. Найбільш збиткове - виробництва вівса.

Залучення резервів виробничої діяльності, які не потребують додаткових фінансових вкладень призвело до зростання прибутку на 1890,7 тис. грн, зростання рівня рентабельності продукції на 22,5 в.п., активів на 23,3 в.п., власного капіталу на 109,3 в.п.

Аналіз фінансового стану ТОВ «Родіна - Агро» показав, що майно господарства в основному складається з оборотних активів (99,8% у 2009 р, 78,0% у 2011р.). В структурі оборотних засобів найбільшу питому вагу у 2009 р. - займала дебіторська заборгованість, на кінець 2011 року - запаси і дебіторська заборгованість. У 2009 р. найбільшу питому вагу у джерелах формування майна займав власний капітал, у 2010-2011 роках - залучений, який складався з короткострокових зобов`язань, в основному з кредиторської заборгованісті за товари. Власний капітал складається в основному з іншого додаткового капіталу. Така структура активів і пасивів призвела до того, що у 2010-2011 роках підприємство стало фінансово нестійким, неплатоспроможним, тобто опинилося на межі банкрутства. Підприємство неплатоспроможне, має не ліквідний баланс.

Якщо знайдені резерви зростання прибутку спрямувати на поповнення власного капіталу ділова активність і фінансова стійкість покращиться, але показники фінансової стійкості все рівно не сягнуть нормативного рівня. Тому щоб вийти з такого скрутного фінансового становища підприємству слід прийняти міри по оздоровленню фінансового стану, в т.ч. знизити інші витрати від звичайної діяльності, суму запасів, в першу чергу готової продукції, посилити контроль за розрахунковою дисципліною тощо.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та П(С)БО.

В ТОВ «Родіна-Агро», згідно з наказом, застосовується журнально-ордерна форма обліку. На підприємстві з 2000 року облік проводиться за новим Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій, затвердженим Міністерством фінансвів України № 291 від 30.11.1999 р.

Порядок документального відображення господарських операцій, а також вимоги щодо оформлення документів регламентується "Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій служать первинні документи.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подібні статті по економіці

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.