Меню сайту

Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів

Формування, визнання та оцінка доходів здійснюється підприємством за принципом нарахування, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Водночас існують недоліки методологічного характеру відносно відображення цієї інформації у Звіті про фінансові результати. Спростити форму Звіту про фінансові результати можна за рахунок відображення в ній лише «чистих» доходів, що передбачає відповідні зміни і в схемі бухгалтерських проводок.

Міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності [13].

Для складання фінансової звітності на підприємстві застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Підприємства, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Так, на відміну від вітчизняної практики міжнародні стандарти не мають жорсткої регламентації відносно відображення доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). В західній практиці підприємство має право самостійно обирати показувати валовий дохід (Gross Sales) або тільки чистий дохід (Net Sales) від реалізації. Як свідчить практика, більшість західних підприємств наводять у Звіті про прибутки та збитки лише чистий дохід. Це зумовлено поширеним підходом до відображення реалізації, згідно з яким податки з продажу (в тому числі ПДВ) не відображуються на рахунку «Продаж» (або «Реалізація»), що видно з таблиці 3.2.

Такий підхід можливий для використання у вітчизняній практиці, що має ряд переваг :

податки з продажу не є доходом (згідно МСБО 18 «Дохід» та П(с)БО 15 «Дохід»), тому неправомірно їх відображати у складі доходів;

відображення в бухгалтерському обліку на рахунку «Продаж» («Дохід від реалізації») чистого доходу (виручки) від реалізації підвищує наочність інформації і позбавляє необхідності додаткових вирахувань;

скорочує алгоритм обчислення прибутку від операційної діяльності для складання Звіту про фінансові результати.

Таблиця 3.2

Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в ТОВ «Родіна - Агро» Жовтневого району за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку*

№ п/п

Зміст

Опублікована кореспонденція Вітчизняна практика

Запропонована кореспонденція Зарубіжна практика

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

Відвантажено товар покупцю

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

702 «Дохід від реалізації товарів»

«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

«Дохід від реалізації товарів»

1200,00 грн (в тому числі ПДВ)

1000,00 грн (без ПДВ)

2

Відображено в обліку ПДВ

702 «Дохід від реалізації товарів»

641 «Розрахунка за податками»

«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

«Розрахунки за податками»

200,00 грн

200,00 грн

*Розраховано на основі даних бухгалтерського обліку ТОВ «Родіна-Агро»

З розподілом доходів, витрат та фінансових результатів по видах діяльності безпосередньо пов’язано також і формування фінансової звітності, а саме Звіту про рух грошових коштів та Звіту про фінансові результати.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.