Меню сайту

Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства

Діяльність фінансових служб підприємства сконцентрована, головним чином, на пошуку можливих внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційних проектів, операційній діяльності і способах їх найбільш «сприятливого залучення». Для систематизації наявних альтернатив у цій сфері.

Оптимальний варіант фінансування підприємства передбачає, що оборотні кошти формуються за рахунок короткострокових пасивів, а основні і прирівняні до них засоби - за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат виробництва по використанню позиковими фінансовими ресурсами, тобто вартість (чи ціна) капіталу.

Розглянуте підприємство ТОВ «МЕДІАСАТ» спеціалізується на Підприємство «МЕДІАСАТ» займається виданням журналiв та перiодичних публiкацiй у м.Запоріжжя. Розвиток засобів масової комунікації, висуває нагальну потребу більш глибокого теоретичного осмислення місця, ролі, фахового рівня, тематичної спрямованості та багатьох інших чинників як газетної, так і журнальної періодики.

У процесі проведення фінансової характеристики підприємства розглядається:

- платоспроможність, ліквідність, фінансова стабільність;

- оцінюються активи і джерела їхнього формування;

- динаміка і структура статей бухгалтерського балансу.

Усе це дозволяє побачити тенденції розвитку фінансового положення і прибутковість підприємства, кредитних взаємин, ефективності використання капіталу, фінансової гнучкості, стійкість і здатність заробляти; допомогти керівництву суб'єкта господарювання у виробленні конкретних мір стабілізації фінансових положень.

Активи і відповідно ресурси підприємства за аналізований період (2010-2011р.р.) збільшилися на 151,3 тис. грн. чи на 98,2%, у т.ч. за рахунок власних джерел на 117,5 тис. грн чи на 99,0 %, а за рахунок запозичених засобів збільшилася на 33,8 тис.грн. чи на 95,8%. Частка необоротних активів зменшилася на 7,446% (за рахунок зносу основних засобів), а частка оборотних активів збільшилася на 7,446%. Кошти в підприємства в національній валюті збільшилися на 203,4%, в інвалюті на 161,2%. Це найбільш ліквідні активи підприємства. Дебіторська заборгованість, також збільшилася на 100,0%. Така тенденція говорить про поліпшення стану оборотності оборотних коштів, так як найбільш ліквідні засоби - грошові кошти, значно збільшилися, а готова продукція та виробничі запаси зменшилися.

У структурі запозичених засобів високу питому вагу займають інші поточні забовязання, але за даний період їх питома вага скоротилася на 11,85%. Наступними йдуть поточні забовязання з бюджетом, які збільшилася на 13,052 %. Таке зростання характерне та правомірне, тому що збільшився і прибуток на підприємстві на 268,9% чи на 117,5 тис.грн. Спостерігається тенденція до збільшення кредиторської заборгованості на 2,2 тис.грн. хоча у відсотках зростання дуже значне, но це не свідчить про катастрофічне положення. Це говорить нам про те, що підприємство не розрахувалось за придбану продукцію, виконані послуги і роботи. Довгострокових зобов'язаннях і короткострокових кредитів банку на підприємстві не має.

З виконаних розрахунків коефіцієнтів у видно:

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Формування соціально-економічного механізму управління підприємства (за матеріалами Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма Ольгопіль)
Актуальність теми. В результаті проведення ринкових реформ сформувалися нові, специфічні умови функціонування аграрних підприємств. Жорсткість конкурентної боротьби, насичення ринків тов ...

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.