Меню сайту

Результати

Для проведення експрес-діагностики інвестиційної привабливості аграрних підприємств нами розроблена методика експрес-діагностики інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, а також методика визначення їх інвестиційної привабливості.

Ці методики можна розглядати як послідовні етапи оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства:

-й етап - аналіз обмежень, "відсіювання" підприємств і формування "вузького списку";

-й етап - рейтингова оцінка підприємств із "вузького списку".

Основні положення пропонованої методики експрес-діагностики інвестиційної привабливості полягають в наступному. Аналіз обмежень здійснюється в контексті вибору "відповідає - не відповідає". За відповідності підприємств заданим обмеженням вони включаються у "вузький список", за невідповідності - виключаються з подальшого розгляду й робиться висновок, що вони інвестиційно непривабливі.

Однак такий підхід мав би низький рівень вірогідності, тому що практично на будь-якому підприємстві є фінансово-економічні показники (можливо, один або два), значення яких гірше від нормативного. Тому для визначення інвестиційної привабливості підприємства необхідно використовувати комплексний підхід і враховувати сукупність показників.

Методика експрес-діагностики включає аналіз двох груп фінансових показників, що характеризують інвестиційну привабливість підприємств. У першу групу об’єднані чотири показники, що характеризують ефективність діяльності підприємств, можливість одержання прибутку. До другої групи входять чотири фінансових показники, що характеризують платоспроможність підприємств, або, іншими словами, побічно оцінюють імовірність повернення вкладених інвесторами коштів. Ми пропонуємо такі показники:

. Показники, що характеризують ефективність діяльності: загальна рентабельність звітного періоду; норма прибутковості капіталу; рентабельність основної діяльності; рентабельність активів.

. Показники, що характеризують платоспроможність підприємства: коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт автономії; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт фінансової стійкості.

Значення підсумкового рейтингу інвестиційної привабливості розраховувалося шляхом підсумовування значень зведеного рейтингу за групою показників, що характеризують ефективність діяльності, і зведеного рейтингу за групою показників, що характеризують платоспроможність, з ваговими коефіцієнтами 0,2 і 0,8 відповідно.

Зведений рейтинг підприємств за кожною групою визначався таким способом. За кожним показником, що входить до групи, розраховували значення, які сумували з урахуванням вагових коефіцієнтів, що визначають ступінь впливу критеріїв на інвестиційну привабливість. Отримані значення ранжували й таким способом будували зведені рейтинги, що характеризують ефективність діяльності й платоспроможність. Значення вагових коефіцієнтів кожного показника наведені в таблицях 1 і 2. (Див додаток №1)

Таким чином, підсумкові розрахунки виконували за формулами:

= 0,3Р1 + 0,4Р2 + 0,2Р3 +0,1 Р4 (1),

де R1 - рейтинг, що характеризує ефективність діяльності;

Р1 - загальна рентабельність звітного періоду;

Р2 - норма прибутковості на капітал;

Р3 - рентабельність основної діяльності;

Р4 - рентабельність активів.

= 0,4К1 + 0,15К2 + 0,3К3 +0,15К4 (2),

де R2 - рейтинг, що характеризує платоспроможність;

К1 - коефіцієнт поточної ліквідності;

К2 - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

К3 - коефіцієнт автономії;

К4 - коефіцієнт фінансової стійкості.

= 0,2R1 + 0,8R2 (3),

де R - підсумковий рейтинг підприємства.

Відповідно, встановлені граничні нормативи R. Ми пропонуємо таку інтервальну оцінка: за R<1,5 - низька інвестиційна привабливість, за R > 1,5 - висока інвестиційна привабливість.

Другий етап - визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Для оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства необхідно досліджувати його імідж, фінансовий стан, фінансові результати, ступінь ризикованості вкладень, активність інноваційної діяльності.

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства слід проводити в такій послідовності. На першому етапі перед розглядом питання про кредитування необхідно сформувати загальне уявлення про підприємство. Насамперед, про його репутацію. Якщо підприємство раніше не було відоме, то необхідно переконатися в тому, що його керівництво кваліфіковане у фінансових питаннях і може дати гарантії своєчасного погашення позики. Необхідно виявити й оцінити всі умови, що можуть вплинути на повернення інвестицій. Їх можна умовно поділити на зовнішні (незалежні від позичальника) і внутрішні (безпосередньо пов’язані з позичальником). До зовнішніх умов належать загальноекономічні умови, такі як стан економічної кон’юнктури, інфляція, законодавчі зміни, галузева належність підприємства, податки, ціни на сировину, наявність конкуренції з боку інших продавців аналогічного товару тощо.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Шляхи удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ Бердичівський пивоварний завод)
інвестиційний менеджмент управління На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно впливає на діяльність промислових підприємств - призводить до зменшенн ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.