Меню сайту

Результати

) оцінити прибутковість і спрогнозувати основні її тенденції в майбутньому.

Аналіз фінансового стану включає кілька стадій. На першій стадії здійснюється аналіз структури вартості майна й коштів, вкладених у підприємство. Насамперед, звертається увага на раціональність і обґрунтованість розподілу майна між основними засобами, виробничими запасами й витратами, дебіторською заборгованістю та іншими видами майна. Одночасно із цим дається оцінка ролі власного капіталу у формуванні майна підприємства і його взаємозв’язку з чистими активами. Надалі проводиться аналіз впливу основних техніко-економічних факторів на зміну структури загальної величини вартості майна у звітному періоді порівняно з попереднім періодом. При цьому виявляються внутрішньогосподарські резерви підвищення стійкості фінансового стану.

На другій стадії аналізується майно з позиції його ліквідності. Одночасно оцінюється вплив структури капіталу у взаємозв’язку зі структурою майна на платоспроможність підприємства. Після цього визначається вплив основних факторів на зміну ліквідності майна підприємства і його платоспроможність. Потім виявляються внутрішні резерви підвищення платоспроможності й дається оцінка рівня фінансової неспроможності (банкрутства підприємства).

На третій стадії визначається ступінь фінансової стійкості за такими критеріями, як його забезпеченість власними оборотними коштами, фінансова незалежність, раціональність використання чистого прибутку й амортизації. Обчислюється рівень забезпеченості власним капіталом основних, оборотних коштів і нематеріальних активів. Потім виявляється вплив основних факторів на зміну фінансової стійкості і внутрішньовиробничі резерви її підвищення.

На четвертій стадії оцінюється ефективність використання майна підприємства, визначається вплив основних факторів на її зміну у звітному періоді порівняно з попереднім періодом, виявляються резерви.

На завершальній стадії аналізу з’ясовується до¬цільність розробки й реалізації управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану підприємства та забезпечення його інвестиційної привабливості.

Третім етапом оцінювання інвестиційної привабливості є аналіз фінансових результатів. З метою виявлення умов і можливостей для одержання організацією прибутку, що є найважливішим фінансовим показником, проводиться аналіз фінансових результатів діяльності, у ході якого повинні бути отримані відповіді на такі запитання: наскільки стабільні отримані доходи та понесені витрати; які елементи звіту про прибутки і збитки можуть бути використані для прогнозування фінансових результатів; наскільки продуктивні здійснювані витрати; яка ефективність вкладення капіталу в це підприємство; наскільки ефективне управління підприємством.

Аналіз фінансових результатів поділяється на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній аналіз рекомендується проводити двома етапами. На першому етапі необхідно скласти чітке уявлення про принципи формування доходів і витрат на підприємстві. Основною інформацією для цього повинна стати пояснювальна записка, що розкриває облікову політику підприємства, усі факти її зміни і вплив даних змін на фінансові результати, а також усі статті доходів і витрат, які мали місце у звітному періоді. На другому етапі проводиться власне аналіз звіту про прибутки і збитки, пов’язаний з вивченням структури доходів і витрат і їхнього співвідношення.

Внутрішній аналіз фінансових результатів доцільно проводити трьома етапами. На першому етапі аналізується вплив діючих на підприємстві облікових принципів оцінювання статей активів, доходів і витрат, виявляються факти зміни облікової політики і їхній вплив на результати аналізу. На другому етапі аналізуються причини зміни кінцевого фінансового результату, стабільні й випадкові фактори, що вплинули на його зміну. На третьому етапі проводиться поглиблений аналіз фінансових результатів із залученням даних управлінського обліку, що розкривають інформацію про доходи й витрати по центрах відповідальності.

Четвертим етапом оцінювання інвестиційної привабливості є оцінювання інвестиційного ризику. Це зумовлено тим, що основна мета інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів полягає в збільшенні доходу від інвестиційної діяльності при мінімальному рівні ризику інвестиційних вкладень.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Аналіз виробництва та реалізації продукції
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури рин ...

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.