Меню сайту

Собівартість виробництва і транспортування енергетичної продукції.

Собівартість продукції як економічна категорія являє собою частину вартості, що відокремилась, що у процесі обігу постійно повинна повертатися підприємству для відшкодування його витрат.

Витрати підприємств на виробництво продукції складаються з вартості спожитих сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації основних коштів, зносу інструментів і пристосувань, витрат на оплату праці працівників підприємства та інших витрат. Щоб підрахувати суму всіх витрат підприємства, їх потрібно привести до єдиного вимірника, тобто представити в грошовому вираженні. Таким показником є собівартість.

Собівартість як економічна категорія є:

· узагальнюючим показником витрат на виробництво і збут продукції;

· узагальнюючим показником, що дозволяє оцінити ефективність використання основних фондів, оборотних коштів і витрат живої праці;

· основою ціноутворення на виготовлену продукцію;

· елементом для визначення різних економічних показників;

· одним з факторів, що визначають ефективність інвестиційних проектів.

У собівартість включаються наступні витрати:

· на підготовку виробництва: пошук і підготовку до використання природних ресурсів, освоєння виробництва нових видів продукції і т.п.;

· безпосередньо зв'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією й організацією виробництва, включаючи витрати на керування;

· зв'язані з удосконалюванням технології й організації виробництва, здійснюваним у ході виробничого процесу (крім витрат, вироблених за рахунок капітальних вкладень), поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності й інших експлуатаційних властивостей;

· на поліпшення умов праці і техніки безпеки, підвищення кваліфікації працівників виробництва;

· збутові витрати.

Ці витрати визначаються на весь випуск продукції за звітний період часу і є первинними. Для визначення собівартості одиниці продукції необхідно ці витрати розділити на обсяг продукції, що випускається, за цей же період часу. Таким чином, витрати на виробництво одиниці продукції є вторинними (похідними).

У сучасних умовах витрати виробництва виступають як витрати капіталу на покупку сировини, матеріалів, устаткування і наймання робочої сили.

Як економічна категорія собівартість носить двоїстий характер. У ній, як у грошовій формі частини вартості, знаходять своє вираження витрати абстрактної праці й у той же час витрати конкретних видів живої й упредметненої праці, що через трудоємність продукції входять в техніко-економічні показники використання засобів виробництва.

Двоїстий характер собівартості виявляється в тім, що, з одного боку, відбувається формування індивідуальної собівартості, що відбиває витрати окремих підприємств, а з іншого боку - паралельно відбувається формування суспільних витрат, що відбиваються у собівартості виробництва ідентичних видів продукції на підприємствах з різною формою власності. Таке формування витрат дозволяє говорити про галузеву собівартість, що являє собою середньозважену повну собівартість енергетичних підприємств, включаючи витрати на зміст адміністративно-диспетчерського апарата Національного диспетчерського центра України і служб енергетичних систем.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.