Меню сайту

Документальне оформлення та облік накладних виробничих витрат

Непрямі витрати, як правило, пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, а тому вони прямо до собівартості тієї або іншої продукції не можуть бути віднесені. Вони включаються до собівартості окремих видів продукції. До них відносяться загальновиробничі витрати.

Загальновиробничими витратами називаються витрати, пов’язані з організацією виробництва у цехах та на дільницях [17, c. 132].

Взагалом до загальновиробничих (накладних) витрат належить:

· витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць та інше);

· амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

· амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

· витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротніх активів загальновиробничого призначення;

· витрати на вдосконалення технології та організації виробництва, підвищення якості продукції;

· витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші утримання виробничих приміщень;

· витрати на обслуговуваня виробничого процесу (оплата праці загальновиробничому персоналу, відрахування на соціальні заходи);

· витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції;

· витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища;

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Відповідно до П(с)БО №16 перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат установлюється підприємством.

До змінних належать витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. Такі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітної плати, робочих годин, обсягу діяльності, прямих витрат та інші), виходячи з фактичної потужності звітнього періоду. Таким чином, змінні загальновиробничі витрати повністю включаються до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення, тобто списуються на витрати виробництва (облік яких ведеться на 23 рахунку "Виробництво") в дебет рахунку 23 щомісяця в повному обсязі.

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та управління виробництвом, які залишаються незмінними (чи майже незмінними) із зміною обсягу діяльності. Постійні виробничі (накладні) витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат, та інше) за нормальної потужності.

На рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" ведеться облік витрат на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями та підрозділами основного виробництва.

За дебетом рахунка 91 збираються витрати, зроблені за місяць. Збір їх здійснюється на підставі первинних документів у відомості шахової форми в розрізі встановленої на підприємстві номенклатури статей витрат і в розрізі кореспондуючих рахунків. Відомість може створюватися ручним і автоматизованим способом.

За кредитом рахунку 91 відображається списання ОПР. Вони включаються до собівартості тієї продукції, яка виготовляється в цеху. Таким чином, при списанні проводиться розподіл ОПР між вартістю незавершеного виробництва і випуском продукції.

Згідно з П (С) БО № 16 розподілення ОПР проводиться виходячи з нормальної потужності цеху.

Постійні витрати розподіляються між об'єктами виходячи з нормальної потужності, але якщо фактична потужність виявиться менше нормальної, то можуть виникнути нерозподілені постійні витрати. Нерозподілений сума включається до собівартості реалізованої продукції, а розподілений - у виробничі витрати цеху.

При розподілі змінних витрат нерозподіленого частини не виникає, оскільки вони розподіляються виходячи з фактичної потужності, досягнутої в даний період.

. Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу цеху:

Дт 91 пост Кт 66

2. Нарахована заробітна плата виробничим майстрам, працівникам ВТК і слюсарям з обслуговування виробничого обладнання:

Дт 91 пров Кт 66

3. Відпущені матеріали на роботи з поточного ремонту будівлі цеху:

Дт 91 пост Кт 20

4. Відпущені мастильні матеріали, паливо для роботи обладнання:

Дт 91 пров Кт 20

. Нараховано знос необоротних активів, що використовуються в загальноцехових цілях:

Дт 91 пост Кт 13

6. Акцептовані рахунки за спожиті комунальні послуги:

Дт 91 пост Кт 685

Дт 641 Кт 685

. Здійснено нарахування на заробітну плату:

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз фінансового стану підприємства Укррічтранспроект
Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств. Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити і ...

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.