Меню сайту

Проблеми та шляхи вдосконалення обліку витрат на виробництво

Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік витрат виробництва. Історично змінювались погляди на сутність витрат як економічної категорії, змінюються вони і досі. Адже, до недалекого минулого в Україні була чітко організована система обліку витрат, орієнтована на централізоване управління економікою з боку держави. За таких умов багато специфічної інформації про витрати конкретних підприємств не використовувалось, через це навіть прогресивні розробки науковців в царині управління підприємством та налагодження обліку витрат на практиці не знаходили застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі теоретичним і практичним проблемам витрат та калькулювання собівартості продукції приділяється велика увага в роботах М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, В.І. Єфіменка, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, В.І. Оспіщева, Н.М. Ткаченко, В.І. Петрової, М.С. Пушкаря, М.Г. Чумаченка, Л.М. Янчевої. Методологічною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, нормативно-правові акти, що регулюють дану проблематику.

Метою дослідження є розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо обліку витрат виробництва. Витрати, які мають вагоме місце в процесі формування виробничої собівартості продукції та встановленні ціни, відіграють центральне місце у дослідженнях напрямів підвищення прибутковості та рентабельності виробництва. Відсутність єдиного підходу до вибору методу обліку витрат не повною мірою відповідає сучасним вимогам системи управління.

У нормативних актах України наводиться тільки термін "витрати". Відповідно до П(С)БУ, під витратами розуміється зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення обов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу. Цікавим є те, що в Плані рахунків назви всіх рахунків класу 8 та класу 9 включають термін "витрати", в П(С)БО 16 "Витрати" у п. 21, 22 при визначенні економічних елементів витрат вказується матеріальні затрати; у формі № 2 "Звіт про фінансові результати" ряд. 230 має назву "Матеріальні затрати".

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 "Витрати". Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов′язань. У нормативних актах України та значній частині економічної літератури визначення "затрати" відсутнє.

Слід відмітити, що багаточисельні поняття, які визначають витрати і затрати в економічній літературі та в практиці господарської діяльності використовуються як синоніми. Таке положення характерно і для загальної ситуації із собівартістю продукції. Хоча ці поняття близькі, але не тотожні. Затрати співвідносяться з процесом виробництва взагалі, незалежно від його завершеності та характеру зв′язку з продуктом, а собівартість - означає завершеність виробництва, виділяє ту частку затрат, яка відноситься до готової продукції. І справа не тільки в термінології, головне полягає в правильному розумінні економічного змісту термінів, і в тому, щоб не змішувати їх з іншими економічними категоріями.

Під витратами на виробництво розуміється використання ресурсів, виправдане умовами виробництва та спрямоване на виготовлення нового продукту праці. Бухгалтерське розуміння витрат відрізняється від їх економічного тлумачення. В ньому витрати - це загальноекономічна категорія, що характеризує використання різних субстанцій та сил природи в

процесі господарювання. Під економічними витратами розуміють "витрати втрачених можливостей", тобто суму коштів, яку можна одержати за більш вигідного використання ресурсів. Однак, протиставлення не має обґрунтувань, оскільки в обох випадках йдеться про витрати в їхньому економічному значенні: у першому - це витрати реальні, так би мовити "бухгалтерські", що виникли в окремому періоді, у другому - це витрати бажані, що могли бути при певних умовах господарювання.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.