Меню сайту

Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб’єкта

Проблеми формування підприємницьких здібностей обумовлені потребами практики, насамперед, становленням ринкових відносин, утворенням нового типу носія виробничих відносин, демократизацією управління економічними процесами і суспільством як таким, утвердженням у ньому нових моральних регулятивів та людських якостей.

Протягом багатьох років наша країна знаходилася за своєрідною завісою, ім’я якій «адміністративно-командна система», що охоплювала всі сфери життєдіяльності суспільства, включаючи кожну людину. Найяскравіше віддзеркалення дане явище знайшло в економіці держави, оскільки разом із політикою і правом воно визначає основи державного і суспільного життя, саме в цій тріаді виявляються найбільш чіткі суперечності і закономірності розвитку суспільства. В даний час Україна вступила в новий період свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових відносин, основною рушійною силою якого є підприємницька діяльність.

Інколи терміни «ринок», «ринкова економіка», «ринкові відносини» в нашій країні потрактують тільки як товарообмінні операції і товарно- грошові відносини, іншими словами, як торгівля, обмін, але таке уявлення примітивне.

Ринок - це вся система багатоманітних економічних відносин між людьми, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, заснованих на певних якостях та принципах, що складаються в сучасному суспільстві.

Найважливішим і головним в переході до ринку є надання свободи кожній людині, його зацікавленість в цьому переході і, звичайно створення умов для вільного руху людини, виявлення його творчої ініціативи і можливість її упровадження в життя. В свою чергу ринкові відносини, що складаються, змінюють архітектоніку людських якостей, та потребу в їх формуванні та розвитку.

Головною проблемою суспільного розвитку є перехід на новий рівень значень і цінностей, де різні орієнтації могли б взаємодіяти як різнорідні

елементи цілісної системи. В цьому синтетичному, якісно новому але зберігаючому позитивне значення старого ціннісному пласті культури і слід шукати духовні орієнтації і етичні цінності людини в умовах ринкових відносин.

З кінця 80-х років в державі почалося формування легального ринку робочої сили. Як наслідок цього процесу стало розшарування населення, утворення соціальних груп, відмінних по поглядах, манерам поведінки.

Сьогодні в Україні та в інших постсоціалістичних державах формується принципово інша соціальна структура. Виникають і швидко утверджуються типи господарюючих суб’єктів значущість яких в перехідній економіці не цілком зрозумілі. У ряді типів особливо видне місце займає предприємець, що підкоряється законам ринкової економіки, типовим продуктом якої він і є, особливо стосовно епохи НТР. Народному господарству держави належать найбільші не тільки соціальні, але і технико-технологічні перетворення із здійсненням яких ми явно відстали від розвинутих країн Заходу.

В західній економічній науці при розгляді місця, значущості і характеру взаємостосунків між різними представниками соціальної структури сучасного суспільства акцент робиться на виявленні функцій, що вони виконують в ринковій економіці. З цієї відправної позиції визначаються їх значущість в житті суспільства і перспективи розвитку. Під такою точкою зору складаються і уявлення про відмінні риси людини в умовах ринкових відносин як представника особливого прошарку. Тут йдеться і про ризико- вий характер його діяльності, і про новаторство, і про особливу значущість в забезпеченні динамізму сучасної економічної системи. Розглядаються і організаційні форми цієї діяльності: людина може працювати поодинці, а може - і на великій фірмі; вона може організувати і власну фірму з використанням як особисто йому так і позикового капіталу. Іншими словами, реалізується творчий потенціал в різних соціально-економічних і організаційних формах.

В рамках ринкової економіки людина зовсім не обов’язково повинна бути фабрикантом, промисловцем. Такі функції виконують і селянин, і ремісник, і особи вільних професій, тобто представники різних шарів. Щоб бути здібним до виконання цих функцій, індивід повинен володіти рядом специфічних рис: гострота бачення, уміння йти вперед поодинці, йти не- проторованою дорогою, володіти ініціативою, авторитетом, передбачення, впливи на інших людей. Схильність до аналізу, здатність мінятися, пристосовуватися до ситуації, незалежністю думок - такою повинна бути людина в умовах ринкових відносин. В системі їх ціннісних орієнтації особливе місце займають прагнення до самостійності, готовність йти на жертви. Їм не чужі ідеї самообмеження в ім’я створення і підтримки власного бізнесу. Для них він виступає як самодостатня цінність [1,76].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства
собівартість економічний виробничий Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить на ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Аналіз діяльності ВАТ Люботинський хлібозавод
хлібозавод пшеничний номенклатура Навчально-виробнича практика на харчових підприємствах є основоположною в підготовці висококваліфікованих фахівців, адже це одна з найважливіших програм ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.