Меню сайту

Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб’єкта

Проблеми формування підприємницьких здібностей обумовлені потребами практики, насамперед, становленням ринкових відносин, утворенням нового типу носія виробничих відносин, демократизацією управління економічними процесами і суспільством як таким, утвердженням у ньому нових моральних регулятивів та людських якостей.

Протягом багатьох років наша країна знаходилася за своєрідною завісою, ім’я якій «адміністративно-командна система», що охоплювала всі сфери життєдіяльності суспільства, включаючи кожну людину. Найяскравіше віддзеркалення дане явище знайшло в економіці держави, оскільки разом із політикою і правом воно визначає основи державного і суспільного життя, саме в цій тріаді виявляються найбільш чіткі суперечності і закономірності розвитку суспільства. В даний час Україна вступила в новий період свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових відносин, основною рушійною силою якого є підприємницька діяльність.

Інколи терміни «ринок», «ринкова економіка», «ринкові відносини» в нашій країні потрактують тільки як товарообмінні операції і товарно- грошові відносини, іншими словами, як торгівля, обмін, але таке уявлення примітивне.

Ринок - це вся система багатоманітних економічних відносин між людьми, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання, заснованих на певних якостях та принципах, що складаються в сучасному суспільстві.

Найважливішим і головним в переході до ринку є надання свободи кожній людині, його зацікавленість в цьому переході і, звичайно створення умов для вільного руху людини, виявлення його творчої ініціативи і можливість її упровадження в життя. В свою чергу ринкові відносини, що складаються, змінюють архітектоніку людських якостей, та потребу в їх формуванні та розвитку.

Головною проблемою суспільного розвитку є перехід на новий рівень значень і цінностей, де різні орієнтації могли б взаємодіяти як різнорідні

елементи цілісної системи. В цьому синтетичному, якісно новому але зберігаючому позитивне значення старого ціннісному пласті культури і слід шукати духовні орієнтації і етичні цінності людини в умовах ринкових відносин.

З кінця 80-х років в державі почалося формування легального ринку робочої сили. Як наслідок цього процесу стало розшарування населення, утворення соціальних груп, відмінних по поглядах, манерам поведінки.

Сьогодні в Україні та в інших постсоціалістичних державах формується принципово інша соціальна структура. Виникають і швидко утверджуються типи господарюючих суб’єктів значущість яких в перехідній економіці не цілком зрозумілі. У ряді типів особливо видне місце займає предприємець, що підкоряється законам ринкової економіки, типовим продуктом якої він і є, особливо стосовно епохи НТР. Народному господарству держави належать найбільші не тільки соціальні, але і технико-технологічні перетворення із здійсненням яких ми явно відстали від розвинутих країн Заходу.

В західній економічній науці при розгляді місця, значущості і характеру взаємостосунків між різними представниками соціальної структури сучасного суспільства акцент робиться на виявленні функцій, що вони виконують в ринковій економіці. З цієї відправної позиції визначаються їх значущість в житті суспільства і перспективи розвитку. Під такою точкою зору складаються і уявлення про відмінні риси людини в умовах ринкових відносин як представника особливого прошарку. Тут йдеться і про ризико- вий характер його діяльності, і про новаторство, і про особливу значущість в забезпеченні динамізму сучасної економічної системи. Розглядаються і організаційні форми цієї діяльності: людина може працювати поодинці, а може - і на великій фірмі; вона може організувати і власну фірму з використанням як особисто йому так і позикового капіталу. Іншими словами, реалізується творчий потенціал в різних соціально-економічних і організаційних формах.

В рамках ринкової економіки людина зовсім не обов’язково повинна бути фабрикантом, промисловцем. Такі функції виконують і селянин, і ремісник, і особи вільних професій, тобто представники різних шарів. Щоб бути здібним до виконання цих функцій, індивід повинен володіти рядом специфічних рис: гострота бачення, уміння йти вперед поодинці, йти не- проторованою дорогою, володіти ініціативою, авторитетом, передбачення, впливи на інших людей. Схильність до аналізу, здатність мінятися, пристосовуватися до ситуації, незалежністю думок - такою повинна бути людина в умовах ринкових відносин. В системі їх ціннісних орієнтації особливе місце займають прагнення до самостійності, готовність йти на жертви. Їм не чужі ідеї самообмеження в ім’я створення і підтримки власного бізнесу. Для них він виступає як самодостатня цінність [1,76].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Асоціація як форма організації об’єднань підприємств
асоціація господарський об’єднання Як правило, одним із перших питань, що постає під час створення об’єднань підприємців (далі - асоціацій), є вибір їхньої організаційно-правової форми і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.