Меню сайту

Вибір оптимальної комбінації виробничих ресурсів при заданих цінах на них і технології. Формування витрат на виробництво блага

. Лінійна ізокванта - ізокванта, що виражає досконалу заміщуваність факторів виробництва (MRTSLK= const). В реальному житті повна заміщуваність факторів виробництва неможлива. Цю ситуацію можна розглядати як теоретичну абстракцію.

Лінійна ізокванта

2. Ізокванта леонтьєвського типу - ізокванта, що передбачає використання чітко фіксованого співвідношення виробничих ресурсів: КА і ЧА; КБ і ЧБ; КВ і ЧВ і т.д.

Ізокванта леонтьєвського типу

3. Ламана ізокванта описує випадок наявності лише кількох методів виробництва, що повною мірою відповідає дійсності. На рисунку 3.5 наведено різні способи виробництва (технології: Т1, Т2, Т3), що характеризуються різними поєднаннями праці і капіталу (Т1 O L1, K1; Т2 O L2, K2; Т3 O L3, K3). Нахил променя показує пропорцію застосування ресурсів (технологія Т1 капіталоінтенсивніша за Т2). Ізокванта подібної конфігурації використовується в лінійному програмуванні (метод економічного аналізу, розроблений нобелівськими лауреатами Т. Купмансом і Л. Канторовичем).

Ламана ізокванта

4. Непереривна ізокванта - ізокванта, що припускає можливість безупинної, але не повної замінності ресурсів у визначених межах, за якими заміщення одного фактору виробництва іншим технічно неможливо.

Непереривна ізокванта

Середній, граничний і загальний продукти праці залежать від величини застосованого фірмою капіталу.

Загальний продукт (ТР) - це кількість продукції, яка може бути вироблена на підставі наявної кількості ресурсів. При збільшенні застосованого фірмою капіталу збільшиться і обсяг випуску продукції, який і визначається як загальний продукт.

Середній продукт капіталу (АРК) показує, скільки в середньому продукції припадає на одиницю капіталу.

АРК =

Граничний продукт капіталу (МРК) показує, на скільки збільшується обсяг виробництва (загальний продукт) при збільшенні кількості капіталу на одиницю.

МРК = або МРК =

Закон спадної граничної продуктивності (сформульований англійським економістом Давидом Рікардо ще на початку XIX ст.) - принцип, який свідчить, що при збільшенні одного і незмінності всіх інших видів витрат, буде досягнута точка, за якою граничний фізичний продукт змінних витрат почне скорочуватися. Він ґрунтується на тому факті, що взаємозв'язок між змінним виробничим фактором і обсягом випуску продукції не означає, що останній завжди зростає пропорційно до зростання змінного фактора. Найбільш вагоме зростання загального продукту приносять початкові прирости змінного фактора. Потім настає момент, після якого такі ж його прирости приносять щораз менший ефект. Із часом можливою стає ситуація, коли приріст змінного фактора призводить до зменшення загального обсягу випуску.

Наприклад, якщо при фіксованій кількості капіталу (наприклад верстатів) будуть постійно найматися додаткові робітники, то їхній граничний продукт спочатку зростатиме, далі зменшуватиметься і врешті дійде до нуля.

Причина ефекту спадної продуктивності достатньо очевидна. Оскільки всі фактори виробництва використовуються разом, то необхідно дотримуватись визначеного співвідношення між ними. Зміна одного виробничого фактора при фіксованому значенні інших породжує диспропорції. Кількість працівників, наприклад, уже не відповідає кількості устаткування, а кількість устаткування - виробничим площам тощо. В таких умовах збільшення одного виду ресурсу не викликає адекватного збільшення загального продукту. Віддача змінного ресурсу зменшується [10].

Віддача від масштабу - це результат впливу на випуск продукції зміни обох виробничих факторів. Ефект масштабу - це є економія від зростання масштабу (обсягу) виробництва внаслідок зниження довгострокових середніх витрат. В залежності від співвідношення темпів зростання використання ресурсів і темпів зростання обсягів виробництва виділяють три типи ефекту масштабу: позитивний, нейтральний та негативний.

За позитивного ефекту масштабу темпи зростання обсягів виробництва випереджують темпи зростання використання ресурсів, тобто еластичність випуску від використання ресурсів більша за одиницю.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Деpжавне pегулювання мігpаційних пpоцесів
Мігpаційні пpоцеси, які відбуваються в світі значно впливають на життя громадян країн, а також на pозміщення, чисельність і стан населення pізних кpаїн. Саме мігpація багато в чом ...

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки
Банківська система - одна з найважливіших та невід’ємних структур економіки. Її функціонування - запорука успіху проведення економічних реформ у сучасних умовах. У процесі становл ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.