Меню сайту

Аналіз фінансового стану та шляхи його покращення

В наступній таблиці розглянемо склад і структуру запасів, які у 2010-2011 роках перевищували суму дебіторської заборгованості (табл. 2.34).

Таблиця 2.34

Склад та структура запасів в ТОВ «Родіна-Агро» Жовтневого району*

Види запасів

На кінець

2009р.

2010р.

2011р.

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Виробничі запаси

1315,0

39,8

308,0

8,5

247,0

5,8

Поточні біологічні активи

-

-

1515,0

41,7

1803,0

42,5

Незавершене виробництво

869,0

26,3

639,0

17,6

1467,0

34,5

Готова продукція

1122,0

33,9

1170,0

32,2

730,0

17,2

Разом запасів

3306,0

100,0

3632,0

100,0

4247,0

100,0

*Розраховано на основі фінансової звітності ТОВ «Родіна-Агро»

Аналіз даних таблиці 2.34 показав, що запаси стабільніше дебіторської заборгованості і змінювалися нижчими темпами. Структура запасів змінювалася більш радикально. Так, у 2009 р. найбільшу питому вагу в структурі запасів займали виробничі запаси (39,8%), запаси готової продукції у 2009 році, як і у 2010 році складали третину запасів. Запаси поточних біологічних активів у 2009 р. були відсутні, запаси незавершенного виробництва склали 26,3%. Запаси товарів були відсутні протягом досліджуваного періоду. У 2010 р. в порівнянні з 2009 р.структура запасів різко змінилася. Найбільшу питому вагу в структурі запасів займали поточні біологічні активи (41,7%), найменшу питому вагу займали виробничі запаси (8,5%). У 2011 р. їх питома вага знизилася до 5,8 %, питома вага готової продукції до 17,2 %. Питома вага поточних біологічних активів у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. зросла до 42,5 %, а незавершенного виробництва з 17,6 % до 34,5 %.

Існує позитивна тенденція зниження запасів готової продукції, проте і на кінець 2011 р. їх сума склала 730,0 тис.грн або 17,2 % всіх запасів.

Впродовж аналізу визначимо структуру джерел формування майна господарства (табл. 2.35).

Таблиця 2.35

Склад і структура формування майна в ТОВ «Родіна-Агро»

Жовтневого району*

Показники

На кінець

Відхилення у в.п. 2011р. (+,-) від

2009р.

2010р.

2011р.

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

2009р.

2010р.

Власний капітал

14980,0

89,6

1629,0

29,8

1927,0

18,0

-71,6

-11,8

в т.ч. реінвестований прибуток

4895,0

29,3

-112,0

-2,0

-1588,0

-14,8

-44,1

-12,8

Залучений капітал в т.ч.

1743,0

10,4

3836,0

70,2

8796,0

82,0

71,6

11,8

короткострокові зобов`язання

1601,0

9,6

3836,0

70,2

8796,0

82,0

72,7

11,8

Разом джерел

16723,0

100,0

5465,0

100,0

10723,0

100,0

-

-

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
Функціонування будь-якої системи управління пов’язано з циркуля-цією в ній інформації. Будь-який процес управління - перш за все, інфор-маційний процес, який передбачає виконання ...

Грошово-кредитна політика та її роль в державному регулюванні економіки
Стабільність та розвиток національної економіки забезпечується використанням державою різноманітних інструментів макроекономічного регулювання. Одним з найдієвиших засобів макроекономіч ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.