Меню сайту

Склад витрат підприємства, що включаються в собівартість продукції

Склад витрат підприємства різноманітний. Це не тільки витрати на сировину і матеріали, на заробітну платню, амортизацію, але і витрати підприємства, пов'язані із сплатою податків, штрафів, змістом житла на балансі підприємства, оплатою путівок для працівників підприємства, будівництвом нових об'єктів основних фондів і т.д. [Шаповал В.М., 378].

Тому з метою регламентації переліку витрат, що включаються в собівартість продукції, законодавчо розроблено і є обов'язковим до застосування всіма підприємствами положення «Про склад витрат по виробництву і реалізації продукції, що включаються в собівартість продукції і про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні». Це положення затверджене ухвалою Верховної ради України.

Нижче перераховано найбільш основні витрати підприємства, які включаються в собівартість продукції (робіт, послуг). Сюди відносяться витрати:

безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва;

зв'язані з використанням природної сировини;

на підготовку і освоєння виробництва (перевірка готовності агрегатів, виготовлення пробних зразків продукції і ін.);

некапітального характеру, пов'язані з вдосконаленням технології і організації виробництва, а також по підвищенню якості продукції, її надійності, довговічності, здійснювані в ході виробничого процесу;

пов'язані з винахідництвом і раціоналізацією, включаючи витрати на організацію виставок, конкурсів, виплату авторських винагород;

на обслуговування виробничого процесу (забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, а також виконання санітарно-гігієнічних вимог і витрати на охорону);

по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки (пристрій і зміст лазень, душових, пралень і т. п., а також витрати на забезпечення працівників спецодягом, живленням);

поточні, пов'язані із змістом і експлуатацією фондів природоохоронного призначення. При цьому платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин здійснюються за рахунок собівартості продукції, а платежі за їх перевищення - за рахунок чистого прибутку;

пов'язані з управлінням виробництвом (витрати на зміст апарату управління, витрати на матеріально-технічне і транспортне обслуговування їх діяльності, експлуатаційні витрати за змістом будівель управління, устаткування, інвентарю, витрати на відрядження, оплата послуг зв'язку, обчислювальних центрів). Не включаються в собівартість продукції витрати, пов'язані з аудиторською перевіркою, що проводиться за ініціативою одного із засновників підприємства, а також витрати по створенню і вдосконаленню систем і засобів управління капітального характеру, витрати на установку і підключення телефонів та ін.;

пов'язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів. Для цілей оподаткування оплати за договорами з учбовими установами для підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів включаються в собівартість продукції не більш 2% витрат на оплату праці промислово-виробничого персоналу підприємства;

по транспортуванню робітників до місця роботи і назад в напрямах, не обслуговуваних пасажирським транспортом загального користування;

відрахування до позабюджетних фондів по заробітній платні працівників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг);

платежі по добровільному страхуванню майна підприємства, а також платежі по укладенню на користь своїх працівників договорів страхування від нещасних випадків, медичного страхування і договорів з недержавними пенсійними фондами, що мають відповідну ліцензію - в межах 1% від об'єму реалізованої продукції;

на оплату відсотків по одержаних кредитах банків. Для цілей оподаткування витрати по оплаті відсотків по прострочених кредитах податковими органами не приймаються, а по оплаті відсотків банків приймаються в межах облікової ставки Центрального банку, збільшеної на 3 пункти;

пов'язані із збутом продукції;

амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів по нормах, затверджених в установленому порядку;

амортизація нематеріальних активів;

платня за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів, а також лізингові платежі по операціях фінансового лізингу;

податки, збори, платежі і інші обов'язкові відрахування, вироблювані відповідно до чинного законодавства;

інші види витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) відповідно до встановленого законодавства порядком [Шаповал В.М., 379].

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) включаються в собівартість продукції того звітного періоду, до якого вони відносяться, незалежно від часу оплати. Слід зазначити, що частина витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) нормується для цілей оподаткування. В собівартість включають повну суму таких витрат, але при розрахунку прибутку оподаткування до її фактично одержаної величини додають витрати, вироблені підприємством понад норми. Крім того, в собівартість продукції включають втрати від браку, втрати від простоїв з внутрішньовиробничих причин і від недостачі матеріальних ресурсів, що поступили, в межах норм природного спаду [Шваб Л.І., 427].

Подібні статті по економіці

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Вугільна промисловість України
Вугільна промисловість України є однією із складових її енергетичної безпеки, має глибокі традиції і розвинуту інфраструктуру вуглевидобутку та вуглепереробки. Значні запаси сировини заб ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.