Меню сайту

Визначення показника потужності класифікованої і стратифікованої множини

Привести якісно відмінні страти (модифікації якості) до єдиної множини тотожних одиниць у соціальній сфері дуже важко, що пов'язано з об'єктивними і здебільшого суб'єктивними показниками індивідуальної свідомості, які важко піддаються фіксації й обліку. Деякі з цих показників у процесі навчання, виховання та соціалізації особистості набувають деякої стійкості, що фіксується в документах (диплом або атестат про освіту, посвідчення про обійману посаду, кваліфікаційні книжки робітників про тарифний розряд тощо). Інші показники, що пов'язані переважно з вивченням громадської думки, потребують періодичних вимірювань через змінюваність за інтенсивністю в часі.

Через зазначені особливості соціальних властивостей впровадження кваліметричних методів у соціології пов'язане з удосконаленням, по-перше, способів документальної фіксації рівнів інтенсивності показників якості особистості, колективу, організації, по-друге - методик вираження соціальних класифікованих і стратифікованих множин натуральних одиниць, що різняться номіналами й ступенями інтенсивності якостей, в одиницях соціальної вартості (подібна проблема вираження множин товарів, виміряних у натуральних одиницях, в одиницях вартості актуальна і в економіці).

ВИСНОВКИ

Курсова робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної обробки соціологічної інформації - багатомірну класифікацію нового об’єкта. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

Кожну множину-якість можна розглядати як компонент у структурі родовидового дерева. Така множина називається класом. Якщо елементи множини мають спільний родовий номінал і різні видові номінали, то цю множину можна поділити на класи за видовими ознаками або номіналами, і такий поділ називається класифікацією.

Перелік номіналів видових якостей зі спільним родовим номіналом утворює номінальну, або класифікаційну, шкалу, згідно з якою родова множина може бути класифікована на видові множини. Така класифікація є простою і являє собою одне родовидове розгалуження, вилучене з родовидового дерева. В іншому випадку це розгалуження-класифікація є розрізом багатомірної перехресної класифікації. Елементи певної множини можна характеризувати кількома родовими номіналами, за кожним з яких здійснюється певна видова класифікація. Отже, утворюється багатомірна перехресна класифікація.

Кожну неоднорідну й нерівноінтенсивну багатомірну перехресну множину можна класифікувати і стратифікувати на однорідні й рівноінтенсивні підмножини, кожна з яких (клас і страта одночасно) характеризується комплексом номіналів і ступенів інтенсивності.

Кожна класифікація є сталою, забезпечуючи порівнянність даних у просторі та часі.

Поряд з класифікацією для висвітлення певних аспектів конкретного дослідження використовують групування,

Типологічне групування - це поділ якісно неоднорідної сукупності на класи, соціально-економічні типи, однорідні групи. Основне завдання такого групування - ідентифікація типів. Вибір групувальної ознаки та кількісних міжгрупових меж ґрунтується на всебічному теоретичному аналізі суті явища, його характерних рис та особливостей формування в конкретних умовах часу та простору.

Якщо групувальна ознака неперервна, постає питання про кількість груп та межі кожної з них. Кількість груп залежить від ступеня варіації групувальної ознаки та обсягу сукупності. Так, для дискретної ознаки, діапазон варіації якої обмежений (кількість дітей у сім'ї, тарифний розряд тощо), груп, як правило, стільки, скільки варіант ознаки. У разі значної варіації дискретної ознаки (кількість працюючих на підприємстві, кількість укладених на біржі угод), як і неперервної (стаж роботи працівника, собівартість продукції), діапазон варіації розбивається на m iнтервалів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.