Меню сайту

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства

собівартість економічний виробничий

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує істину, що ефективність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить насамперед від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання.

Важливе значення має набуття майбутніми спеціалістами навиків використання теоретичних знань у практичній діяльності, що забезпечується розв’язанням навчальних завдань. Мета виконання курсового проекту «Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства» є практичним застосування теоретичних узагальнень лекційного матеріалу з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» і набуття навиків планових розрахунків.

Таблиця А. Вихідні дані (заповнюються згідно із виданим варіантом)

№ з/п

Найменування даних

Варіант №10

2.1.

Вид продукції (товарів, робіт, послуг)

автомобілі

2.2

Варіант економічної ситуації на ринку

А

2.3

Балансова вартість основних засобів (основного капіталу) на кінець базового року, тис. грн.

12400

2.4

Нормативний коефіцієнт оновлення основних засобів

12,4

2.5

Вартість реалізованих основних засобів (металобрухту) після закінчення експлуатації, тис. грн.

320

2.6

Витрати на демонтаж основних засобів, тис. грн.

15

2.7

Акумульована сума амортизаційних відрахувань на реновацію основних засобів, тис. грн.

840

2.8

Коефіцієнт використання виробничої потужності в розрахунковому році

0,78

2.9

Виявлений попит ринку на продукцію загалом, одиниць

500

2.10

Реальна потужність підприємства, одиниць

400

2.11

Коефіцієнт перерахунку середньорічного приросту виробничої потужності в абсолютну

0,5

2.12

Питома величина капітальних вкладень на одиницю приросту виробничої потужності, тис. грн.

21,5

2.13

Частка кап. витрат зв’язаних з маркет. дослідженнями, проект. нових виробів тощо, від суми необхідних вироб. інвестицій, %

6,2

2.14

Структура основних засобів (умовно в % від визначеного загального капіталу):

а) земельні ділянки, %

10

б) будинки, споруди, передавальні пристрої, %

30

в) машини та обладнання, %

20

г) транспортні засоби, %

20

ґ) інструменти, прилади, |інвентар (меблі)

15

Метод нарахування амортизації

Г

2.15

Вартість нематеріальних активів підприємства, тис. грн. з них:

1512,8

а) права користування майном, %

40

б) права на об'єкти промислової власності, %

35

в) інші нематеріальні активи, %

25

2.16

Прогнозована зміна попиту ринку (щорічний приріст (зменшення) обсягу виробництва продукції), %

- 5

2.17

Питома вага адміністративних витрат від виробничої собівартості, %

6

2.18

Відсоток заготівельних витрат, %

7

2.19

Відсоток повернених відходів, %

1,2

2.20

Величина інших змінних витрат на 1 продукції, тис. грн.

0,4

2.21

Питома вага витрат на збут від виробничої собівартості, %

8

2.22

Коефіцієнт виконання норм виробітку

1,18

2.23

Планові невиходи до праці робітників за причинами:

24

2.24

Тривалість зміни, годин

8

2.25

Частка кількості одиниць технологічного обладнання, яке обслуговується основними робітниками на ненормованих роботах, %

16

2.26

Кількість змін роботи на добу, одиниць

1,5

2.27

Плановий процент невиходів робітників на роботу, %

5

2.28

Норма обслуговування одного агрегату, об’єктів / 1 робітника

6

2.29

Кількість робочих місць, одиниць

60

2.30

Чисельність керівників, фахівців, службовців, осіб / місячний оклад однієї особи, грн.

А) Директор

1/2500

Б) Головний інженер

1/1840

В) Головний бухгалтер

1/1650

Г) Начальник цеху

5/1655

Д) Начальник функціонального відділу

3/1500

Е) Провідний спеціаліст (інженер)

11/1440

Є) Інженер І категорії

17/1380

Ж) Майстер

9/1420

З) Економіст

6/1440

И) Маркетолог

4/1330

І) Бухгалтер

4/1280

Ї) Секретар

1/1410

К) Юрист (консультант)

2/1200

2.31

Коефіцієнт реагування витрат:

Цех № 1

0,4

Цех № 2

0,7

2.32

Система відрядної форми оплати праці або система погодинної форми оплати праці

Л

2.33

Тарифна ставка (середня) основних робітників, грн./год.

5

Тарифна ставка допоміжних робітників, грн./год.

3

2.34

Додаткова зарплата основних і допоміжних робітників, % від основної зарплати

6

2.35

Коефіцієнт завантаження технологічного обладнання

0,8

2.36

Нормативи запасів оборотних засобів:

а) матеріалів і комплектуючих, днів

17

б) тривалість технологічного циклу, днів

22

в) коефіцієнт швидкості нагромадження (наростання) витрат в незавершене виробництво

0,5

2.37

Витрати майбутніх періодів (від вартості матеріалів і комплектуючих), %: а)

2,2

б)

2,8

в)

1,7

2.38

Тривалість відвантаження і оформлення документації на готову продукцію, днів

2

2.39

Очікувана нормана прибутку від реалізації продукції (від повної собівартості реалізованої продукції), %

28

2.40

Позареалізаційний прибуток підприємства, грн.

5000

2.41.

Частка інших операційних витрат від виробничої собівартості, %

4,5

2.42.

Частка фінансових витрат від виробничої собівартості, %

5,5

Таблиця Б. Перелік необхідних матеріалів, комплектуючих виробів

Матеріали та комплектуючі

Норма затрат на 1 виріб, од.

Ціна за од. виміру, грн.

1

2

3

4

Сировина і матеріали

1

Метал

220 кг

3300 грн/т

2

Шини

4 шт

480,6 грн/шт

3

Фарба

19 л

190 грн /л

Комплектуючі вироби

1

Двигун

1 шт

24308 грн

2

Ел. апаратура

12 шт

155,42 грн/шт

3

Акумулятор

1 шт

500 грн

Таблиця В. Асортимент та номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг)

Кількість видів виготовлюваних одиниць (найменування)

Кількість виробів і-го виду у % від виявленого попиту на ринку, од.

Труд. одиниці і-го виду-виробу, тис. нормо-годин

А

25

10,4

Б

30

5,3

В

45

8,7

  Подібні статті по економіці

  Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
  Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

  Формування прибутку промислового підприємництва
  В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

  Аналіз особливостей формування державного регулювання будівельної індустрії України
  Україна має значний промисловий потенціал. Сучасна економіка України характеризується нецілісністю внаслідок переходу від однієї економічної системи із властивими їй економічними формам ...

  Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.