Меню сайту

Визначення показника потужності класифікованої і стратифікованої множини

Щоб визначити показник потужності множини, її елементи мають бути тотожними, тобто однорідними й рівноінтенсивпими. На практиці зазвичай зустрічаються неоднорідні й нерівноінтенсивні множини, що складаються з елементів або їх підмножин. Останні різняться як за номіналами, так і за ступенями інтенсивності якості (наприклад, мінерали певної множини різняться номіналами і ступенями твердості; до партії товарів входять вироби, що різняться асортиментом і сортом; робітники підприємства різняться професією і кваліфікацією; члени трудового колективу - родом занять і авторитетом; у бібліотеці книги різняться назвами сюжетів і художньою або науковою цінністю тощо). Потужність таких множин неможливо виразити кількістю елементів, оскільки вони не еквівалентні ні за номіналами, ні за ступенями. Для того щоб визначити потужність такої множини, необхідно звести всі її різнорідні й різноінтенсивні елементи до тотожних елементів як за номіналами, так і за ступенями інтенсивності. Отже, перш ніж виконувати арифметичні операції з елементами множини, її треба спочатку класифікувати і стратифікувати з метою переходу до абстрактних тотожних одиниць.

У фізичних, економічних і соціальних науках принципи вимірювання й порівняння їх результатів за допомогою показника потужності єдині.

Найрозвиненішими в такому розумінні є методи вимірювання властивостей фізичних явищ. Це пов'язано з тим, що для явищ будь-якої природи (механічних, теплових, електричних тощо), які можна подати у вигляді множин або континуумів, родовим показником є енергія За допомогою коефіцієнтів еквівалентності здійснюються переходи від одних видів енергії до інших, наприклад від електричної енергії до механічної, теплової тощо. Величину енергії як потужність для складної системи, куди входять різні види енергії (електрична, теплова, механічна, ядерна тощо) і різного ступеня інтенсивності (напруги, температури, сили, тиску тощо), обчислюють шляхом визначення показника потужності для попередньо виокремлених класів і страт й обчислення сумарного значення потужності. Справді, величина енергії (потужності "множини") визначається добутком інтенсивної й екстенсивної величин: теплової енергії Q - добутком температури Т на ентропію S: Q = TS, механічної енергії U - добутком сили F на відстань l: U = Fl, електричної енергії Е - добутком напруги V на кількість електричних зарядів q: E = Vq тощо. Після обчислення цих величин у калоріях, джоулях і ватах їх переводять до величини енергії у спільній одиниці - джоуль. Одержані величини як адитивні підсумовують. Остаточний результат є показником потужності класифікованої та стратифікованої "множини" елементарних одиниць енергії - джоулів.

Аналогічно обчислюють показник потужності економічних явищ. У ринковій системі множину становлять товари, що різняться асортиментом (видовими номіналами) і сортом (ступенем інтенсивності якості). Згідно з теорією граничної корисності родовою субстанцією щодо товарів і послуг є субстанція корисності, яку називають вартістю Товари як "згустки" субстанції корисності або блага купуються і продаються за їх вартостями. Дія ринку полягає в постійному визначенні величини потужності класифікованих і стратифікованих множин різноманітних товарів в умовних, тобто грошових, одиницях для здійснення еквівалентних обмінів між суб’єктами ринку.

Як і для фізичних явищ потужність визначають шляхом визначення еквівалентів між різними класами і обчислення добутків екстенсивних та інтенсивних величин різних страт. Зауважимо, що поняття "корисність", крім значення субстанції, вживається ще и у розумінні ступеня корисності, тобто у значенні інтенсивної величини. Ступінь корисності, або вартості (ступінь якості), конкретизується у формі відношення вартості до кількості товару в натуральних одиницях, тобто у формі ціни.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Управління проектом з Удосконалення комерційної діяльності підприємства-монополіста (на прикладі ПАТ ЕК Херсонобленерго)
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця о ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.