Меню сайту

Поняття надзвичайних доходів і витрат

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні сформована на основі міжнародних та національних стандартів. На міжнародному, європейському та державному рівнях встановлюються загальні правила організації та ведення бухгалтерського обліку. На рівні галузі ці правила уточнюються, а безпосередньо на підприємствах здійснюється детальна розробка правил та визначається механізм їх реалізації, що не суперечить міжнародним стандартам обліку і звітності, загальноприйнятим вимогам національних стандартів та іншим законодавчо-нормативним документам з регулювання бухгалтерського обліку. Комплекс методичних прийомів, способів, схем і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку поточної господарсько-фінансової діяльності підприємства і складання звітності, що обирається підприємством з числа загальноприйнятих або розробляються самостійно, виходячи з особливостей його діяльності є обліковою політикою підприємства.

Перелік та склад надзвичайних витрат, хоча це, можливо, і для декого дивно, теж є питанням облікової політики підприємства. Але про все по порядку. До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. Тому надзвичайна подія - це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. До таких подій відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріація приватної власності державою тощо.

При цьому однакові події можуть бути надзвичайними для одного підприємства та звичайними для іншого. Наприклад, витрати пов’язані зі стихійним лихом є звичайними для страхових компаній і надзвичайними - для всіх інших підприємств та організацій, яких воно торкнулось (які понесли, втрати у зв’язку зі стихійним лихом).

Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Виходячи з цього, надзвичайні витрати поділяються на: втрати (прямі витрати) від події, яка вже здійснилась; витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків; витрати, пов’язані з попередженням надзвичайних подій.

Більшість авторів, матеріальні цінності повністю непридатні до подальшого використання (списані з балансу згідно з відповідними стандартами) у зв’язку з надзвичайними подіями називають прямими витрати від події, яка вже здійснилась. На нашу думку, це не витрати підприємства, а доречно їх називати втрати підприємства від надзвичайних подій, що також підтверджують назви субрахунків до рахунка 99 «Надзвичайні витрати»: 991 «Втрати від стихійного лиха», 992 «Втрати від техногенних катастроф і аварій». При чому саме від надзвичайних подій, а не від надзвичайної діяльності. За тлумачним словником, подія - це те, ще відбувалося або відбулося, сталося, тобто явище, факт, що порушує усталений, звичний хід життя. Діяльність - це робота, функціонування якоїсь організації, установи, підприємства або праця, дії людей у якій-небудь галузі.

Крім того, надзвичайні події є випадковими і нехарактерними для діяльності даного підприємства, відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. Інакше кажучи, діяльність - це постійне сплановане функціонування, а подія - явище або факт, що його порушує.

Що стосується облікової політики підприємства щодо надзвичайних витрат, то звичайно вона не стосується втрат від таких подій та витрат, які пов’язані з ліквідацією наслідків цих подій. Вони не можуть плануватись, прогнозуватись, в інакшому випадку втрачається і сама надзвичайність. Облікова політика підприємства стосується лише витрат, пов’язаних з попередженням надзвичайних подій. Враховуючи характерні для даного виробничого процесу та діяльності підприємства ризики; ризики, характерні для географічного регіону розташування підприємства, в межах облікової політики на підприємстві розробляється перелік та склад надзвичайних витрат, пов’язаних з попередженням надзвичайних подій. При цьому витрати, пов’язані з попередженням надзвичайних подій необхідно відрізняти від звичайних ремонтних робіт.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.