Меню сайту

Витрати обігу

Для характеристики витрат обігу в економічному аналізі використовують також показник розміру зміни рівня витрат обігу Цей показник характерізує відносну величину зниження або підвищення витрат обігу і визначається як різниця між рівнями витрат обігу за різні періоди.

Однак,розмір зміни не відображує інтенсивності (зниження, підвищення) рівня витрат, оскільки при різних рівнях витрат обігу розмір зниження може бути однаковим.

Для оцінки інтенсивності зниження (підвищення) рівня витрат обігу використовують показник темпу зміни рівня витрат обігу. Цей показник вираховується шляхом ділення розміру зміни на базісний ривень витрат обігу.

Для характеристики ефективності хозяйнування і визначення економічного ефекту від зміни рівня витрат обігу використовують показник відносної економії (перевитрат) у сумі. Сума відносної економії витрат обігу розраховується шляхом помноження товарообігу за звітний період на розмір зниження та ділення отриманного добутку на 100.

Крім відносної суми економії в аналізі використовується також показник абсолютної суми зниження (економії) витрат обігу. Вона визначаєтьсяяк різниця сум витрат за звітом і за планом, або порівняно із звітом попереднього періоду.

Аналізуючи дані книготорговельного підприємства “Сучасник” в першу чергу зазначимо, що у звітному році, порівняно з минулим, відбулося зростання обсягу роздрібного товарообігу на 15.8 тис. Грн.(табл1). Це спричинило і зростання витрат обігу на 8.4 т грн. Розмір зміни рівня витрат обігу порівняно з минулим роком складає 2.5%. Для оцінки інтенсивності підвищення рівня витрат обігу розраховуємо темп зміни рівня витрат, він складеє 0.09% (2.5%:26.9%).

Абсолютневідхилення витрат обігу складає – 1.5 тис грн порівняно з планом і 8.4 т грн порівняно з минулим роком.

Відносне відхилення являє собою суму відносної економії або перевитрат.

Фактичний рівень витрат обігу нижче планового, тому розраховуємо показник відносної економії витрат обігу по відношенню до встановленого планового кошторису за формулою:

Ево = ( Рф*(Рвп-Рвф))/100 , де

Рф-фактичний обсяг реалізації товарів в періоді, що розглядаеться;

Рвп-плановий рівень витратоємності у звитному періоді;

Рвф-фактичний рівень витратоємності в звітний період.

Ево=(181.3*(27.8-26.9))/100=1.63

По відношенню до минулого року відносне відхилення являє собою перевитрати і розраховується за формулою:

Пво=(Рф*(Рвф-Рвп))/100=(181.3*(26.9-24.4))/100=4.5

Для того, щоб більш детально уявити зміни, що відбувалися на підприємстві, варто провести загальний аналіз окремо за кварталами(табл2,3). Як бачимо, і в 3 і в 4 кварталах план на витрати обігу бів недовиконан відповідно на 3.8 і 1.9%. Це привело до економії витрат обігу. По відношеннюдо минулого року у 3 і 4 кварталі звитного року сума витрат обігу зросла відповідно на 12.5 і 34.2%. Це сталося за рахунок впливу зовнішніх факторів, що незалежать від діяльності підприємства (збільшення орендної ставкм, тарифів на транспортні послуги та ін.) Але,не дивлячись на це, к 3 кварталі звітного року відбулася відносна економія витрат обігу. Причиною стала різниця у товарообігу ( у звітному році товарообіг перевищує на 19 тис грн). Щоб виявити зміни, що відбувалися в складі і структурі витрат обігу необхідно розглянути таблицю №4. В цей таблиці відображені всі зміни, що відбулися в складі і структурі витрат обігу порівняно з планом і минулим роком.

Причиною змін є вплив залежних і незалежних факторів, які будуть розглянуті далі.

Аналіз факторів, що впливають на обсяг і рівень витрат обігу.

Рівень витрат в книжковій торгівлі складаеться під впливом сукупності різних факторів. Вони діють як на підвищення, так і на зниження витрат обігу книготорговельних організацій і підприємств. Всі фактори здійснюють прямий або опосередкований вплив на рівень та структуру витрат книжкової торгівлі через наступні показники:

1. Продуктивність праці книготорговельних робітників, від якої залежить рівень витрат живої праці на одиницю товарообігу;

2. Ефективність використання матеріальних засобів, від якої залежить рівень витрат на утримання та амортизацію будівель, приміщень, машин, інвентаря і ін.;

3. Уфективність використання послуг транспорту, комунального господарства і звязку.

На рівень груп витрат, які визначають загальний ривень витрат обігу, в свою чергу діє багото факторів: ефективність управління і якість планування діяльності підприємства, якість праці робітників і ефективність матеріального стимулювання, обся виробництва книжкової продукції і попиту покупців, кількісна і якісна відповідність товарної пропозиції попиту покупців, швидкість обігу товарних запасів, розмір і структура товарообігу, рівень цін на книжкову продукцію, рівень тарифів за послуги інших галузей народного господарства, транспортні послуги і т.п., стан і структура основних фондів, ревень механізації книготорговельних процесів та фондоозброєність праці , розмір і раціональність тереторіального розміщення книготорговельних підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Тіньова складова національної економіки та напрямки протидії
Світовий історичний досвід господарювання показує, по-перше, що "тіньова" економіка у різних масштабах існувала практично у всіх економічних системах, по-друге, - багатогранні ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.