Меню сайту

Інвестиційна програма туристичного підприємства

Приведений прибуток (PV) розраховують для постійної норми дисконту за формулою:

РV = ∑ Рt / (1+r) t (3)

де Рt - грошові надходження за період t.

Чистий приведений прибуток (NPV) визначають як суму потокових ефектів (тобто перевищення результатів над витратами) за весь розрахунковий період існування проекту, приведених до початкового періоду:

NPV = ∑ Рt - Bt/ (1+ r) t (4)

де Bt - інвестиції (витрати), зроблені за період t;- результати, що досягаються на t-ому кроці розрахунку;

Т - горизонт розрахунку (тривалість розрахункового періоду);

Е = (Pt - Bt) - ефект, що досягається на t-ому кроці розрахунку;- постійна норма дисконту, що дорівнює прийнятній для інвестора нормі прибутку на капітал [1; 2].

Якщо значення NPV додатне (NPV > 0), можна вважати проект ефективним. Нульовий NPV = 0, або негативний (NPV < 0) означає, що проект є неефективним.

Індекс доходності (рентабельності) являє собою відношення суми приведених ефектів до розміру капіталовкладень:

ІD = ∑ Рt / (1+r) t / IC (5)

Цей індекс тісно пов'язаний з NPV: якщо значення NPV додатне, то

ІD> 1, і навпаки. Таким чином, якщо ІD> 1. то проект вважається ефективним, а якщо ІD < 1 - неефективним.

Внутрішня норма доходності (IRR) являє собою норму дисконту (r), за якої розмір зведених ефектів дорівнює зведеним капіталовкладенням і визначається розв'язанням рівняння:

∑ Pt-Bt/(1+r) t = ∑ IСt / (1+ r) t (6)= 1…n t = 1…n

ВНД (IRR) проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з передбачуваною інвестором нормою доходу на вкладений капітал. Якщо ВНД дорівнює необхідній нормі доходу на капітал або більший за неї, інвестиції в даний проект є виправданими [2, c. 211]. У протилежному випадку інвестор може відмовитися прийняти проект.

Період окупності - це період часу, починаючи з якого початкові вкладення та інші пов'язані з проектом витрати покриваються результатами його здійснення.

Послідовність розрахунку терміну окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих прибутків від інвестицій. Якщо прибуток розподілений за роками рівномірно, то пропонується використання формули:

(РР) = ∑ IСt / Pt, де (7)

ІС - капітальні витрати;t - щорічний прибуток від капіталу.

Якщо прибуток розподілений за роками нерівномірно, то (РР) розраховують безпосередньо як період, протягом якого інвестицію буде погашено за рахунок кумулятивного прибутку, тобто:

∑ Рt > IC (8)

Фахівці з управління проектами рекомендують при розрахунку (ТО) усе ж враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані за показником "ціна авансованого капіталу" (WACC) і замість терміну окупності (РР) розраховують дисконтований термін окупності (ДРР) - мінімальний часовий інтервал, за межами якого

ДРР = ∑ Рt / (1+r) t > IC (9)

Із двох останніх показників випливає, що дисконтований термін окупності (ДРР) перевищує термін окупності [2].

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва харчових продуктів ТОВ ККС
Товариство з обмеженою відповідальністю "ККС" Товариство розташоване за адресою: 25014, м. Кіровоград вул. Аерофлотська, 28А Місце виробництва: 25005, м. Кіровоград, вул.. ...

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.