Меню сайту

Економічна ефективність господарських заходів в енергетиці

В економіці енергетики одним із основних понять є економічна ефективність господарських заходів. Господарськими заходами можуть вважатися:

• впровадження нової техніки;

• інвестиційний проект;

• укладання комерційної угоди;

• реалізація будь-якого господарського рішення;

• здійснення природоохоронних заходів;

• проведення соціальних заходів, спрямованих на підвищення добробуту людей, поліпшення інфраструктури, формування культурних цінностей та ін.

Спільними для всіх цих заходів є два моменти:

• по-перше, усі вони спрямовані на досягнення конкретного результату (соціального або економічного);

• по-друге, усі вони вимагають витрат коштів (або інших ресурсів).

Теорія ефективності чітко розмежовує поняття ефекту й ефективності, розуміючи під першим результат заходу, а під другим - співвідношення ефекту і витрат, що його викликали.

Ефект (від лат.effectus - виконання, дія) означає результат, наслідок яких-небудь причин, дій. Ефект може вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженні. Зокрема, ефект може оцінюватися обсягом додатково виробленої і спожитої продукції (тобто штуками, кубічними чи квадратними метрами, кВт•год, тоннами і т.д.), показниками поліпшення здоров'я населення (наприклад, зниженням захворюваності або смертності, виробничого травматизму, підвищенням середньої тривалості життя) і т.д. У тому випадку, коли зазначені результати одержують грошову оцінку, говорять про економічний ефект.

Економічний ефект - виражений у вартісній (грошовій) формі результат яких-небудь дій (зокрема, перелічених вище господарських заходів).

Хоча за визначенням результат і ефект є спорідненими поняттями (ефект - певна форма результату), потреби економічної практики змушують у ряді випадків розмежовувати зазначені терміни. При цьому під умовним поняттям «економічний результат», як правило, розуміють загальний («брутто») результат (зокрема, виторг, доход), а під поняттям «економічний ефект» - чистий («нетто») результат (зокрема прибуток). Принциповий взаємозв'язок між зазначеними двома поняттями може бути виражений формулою

Е=Р-В

де Е - величина умовного економічного ефекту; Р - величина умовного економічного результату; В - повні витрати на захід, що викликав ефект.

Залежно від рівня господарювання розглянуті показники можуть, зокрема, набувати такого змісту:

народногосподарський рівень: Р - приріст ВВП за певний часовий період; В - повні витрати на захід, включаючи економічні збитки від забруднення довкілля; Е - приріст національного доходу.

рівень підприємства: Р - загальний виторг підприємства за певний часовий період; B - вартість виробництва і реалізації продукції «плюс» податкові відрахування і платежі; Е - прибуток.

Якщо результати економічної діяльності перевищують втрати, говорять про позитивний ефект (зокрема, підприємство отримує прибуток), в іншому разі - про негативний ефект (збиток).

У ролі показника економічного ефекту залежно від цілей заходу і від рівня прийняття рішення можуть використовуватися:

• на національному рівні: приріст національного доходу; збільшення надходження валютних коштів у країну; збільшення обсягу податкових надходжень у бюджет; зниження зовнішнього (внутрішнього) боргу; зниження економічного збитку від забруднення навколишнього середовища тощо;

• на територіальному рівні: збільшення обсягу надходжень у бюджет; збільшення відрахувань, спрямованих на вирішення соціальних проблем; зростання доходів населення тощо;

• на рівні підприємства: зростання прибутку; приріст заробітної плати працівників підприємства; економія заробітної плати внаслідок вивільнення працюючих; заощадження сировини, енергії, матеріалів тощо.

Ефективність визначається відношенням результату (ефекту) до витрат, що забезпечили його одержання. Ефективність розкриває характер причинно-наслідкових зв'язків виробництва. Вона відбиває не сам результат, а те, якою ціною він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що розраховуються на основі двох груп характеристик (параметрів) результату і витрат. Економічна ефективність - це вид ефективності, що характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Основною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (витрат) досягнення цілей (результатів), а в ряді випадків і самих цілей (зокрема одержання прибутку).

Показники ефективності розраховуються не заради самих показників, а для обґрунтування управлінських рішень. Тому для правильного вибору методів розрахунку ефективності необхідно перш за все проаналізувати особливості прийнятого рішення. Серед найбільш суттєвих моментів, що повинні враховуватися при зазначеному виборі, слід виділити:

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.