Меню сайту

Суть і застосування категорій «економічний розвиток» та «економічне зростання»

Категорії "економічне зростання" і "економічний розвиток" знаходяться у контексті змісту загальних понять "зростання" і "розвиток". Для з'ясування їх суті необхідно звернутися до спеціалізованої літератури. Так в "Новому тлумачному словнику української мови" наводиться таке визначення зростання: " . кількісне збільшення, досягнення вищого рівня розвитку" [18,Т.2, 174], майже подібне визначення дають автори "Великого економічного словника": "зростання - збільшення в кількості, розмірах, існування в процесі розвитку" [17, 962]. Таким чином, зростання - це категорія кількісна, яка інтегрує зовнішній бік розвитку в свідомості суб'єкта. Натомість, розвиток - слово, що позначає " .процес росту, розвій, розмах, розквіт, процвітання; рух, хід, поступ" [18, Т.4, 20]. Достатньо широке тлумачення поняття "розвиток" міститься у "Великому економічному словнику": " .процес закономірних змін, перехід з одного стану в інший більш досконалий; перехід від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого." [17,962]. Але найбільш ґрунтовне, абстрактне пояснення суті розвитку дається українськими філософами у "Філософському енциклопедичному словнику": "Розвиток - незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів; один із загальних видів зв'язку. При цьому розрізняється декілька трактувань цієї категорії: як збільшення або зменшення; як перехід можливості в дійсність (як розуміння руху взагалі) та як виникнення нового. Отже, розвиток - це складне за своєю природою поняття. Воно одночасно означає спрямований, незворотній рух об'єкту, зміну його якісного стану, зв'язок - перехід між станами, а також передумову зростання. Останнє знаходить прояв у кількісному аспекті "збільшення-зменшення". Таким чином досліджувані поняття за своєю суттю є родинними, оскільки "зростання" є похідним від "розвитку". Випереджаючи заперечення про порушення закону діалектики "переходу кількості в якість" зазначимо, що встановлення пріоритету за категорією "розвиток" засноване на філософській концепції про онтологічну єдність світу, відповідно до якої джерелом всього сущого є абсолютна якість, яка в процесі власного становлення перетворюється і урізноманітнюється в безкінечній кількості - ідей, форм, явищ і т. ін. Аналогічно, поняття "розвиток" за своїм змістом є більш якісним, ніж "зростання", отже саме воно є первинним у даній парі.

Цікавою особливістю досліджуваних категорій є також те, що за їх допомогою суб'єктом встановлюються контури майбутнього. Сучасною людиною через призму бачення майбутнього здійснюється оцінка сьогодення і минулого. Такий погляд на стан речей суттєво відрізняється своєю складністю від простого віддзеркалення реальності при виконанні суб'єктом життєзабезпечуючих процедур. Можна стверджувати, що поняття "зростання" та "розвиток" утворилися і почали вживатися homo sapiens внаслідок активного розвитку свідомості, абстрактного мислення, відкриття існування ідеалу та його близькості, а також спроби його осягнути (на рівні встановлення мети розвитку) і досягнути (на рівні встановлення кількісних показників зростання). Таким чином, свідоме культивування ідеї зростання і розвитку в суспільстві ніби відділяє сучасне і майбутнє, встановлюючи пріоритет за майбутнім. При цьому поняття розвитку відображає стратегію, а зростання - тактику досягнення ідеалу, мети в майбутньому.

На рівні економіки застосування подібного способу мислення призводить до колосальних цивілізаційних наслідків - перетворення простого відтворення на розширене, започаткування механізму історико-економічного розвитку суспільства. Проте за нинішніх умов формування техногенної цивілізації, коли гостро постали екологічні та соціальні проблеми і пов'язана з ними загроза існуванню живої природи, актуальним є забезпечення сталого розвитку, тобто, за визначенням спеціалізованої Комісії ООН, такого, " .який забезпечує потреби нинішнього покоління, водночас не позбавляє майбутні покоління можливості задовольняти власні життєво необхідні потреби" [20, 36]. Як бачимо, у даному визначенні акцентується увага на задоволенні потреб, споживанні. На нашу думку, його суттєвим недоліком є недостатнє відображення досягнення нового рівня якості, іманентного сталому розвитку, який проявляється в " .уможливленні досягнення гармонізації й узгодженості основоположних чинників соціоприродної еволюції людини, суспільства і природи" [19,554].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Вимір і забезпечення підвищення якості і конкурентоспроможності продукції
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з на ...

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.