Меню сайту

Вдосконалення соціально-економічного механізму управління підприємством

Облік численних і різноманітних факторів середовища, вибір головних серед них і прогнозування можливих змін - складне завдання, що стоїть перед керівниками та менеджерами агропромислових підприємств шляхом прийняття управлінських рішень. Управлінське рішення - це концентроване вираження процесу управління на його заключній стадії. Воно виступає як своєрідна формула управлінського впливу на керований об’єкт і, таким чином, зумовлює дії, необхідні для проведення змін у його стані. Функції управління діяльністю Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» реалізуються підрозділами апарату управління і окремими працівниками, які при цьому вступають в економічні, організаційні, соціальні, психологічні та інші відносини один з одним.

Безперервність процесу управління дає можливість говорити про управлінський цикл. Зазвичай виділяють наступні стадії управлінського циклу:

) визначення цілей управління;

) розробка і прийняття управлінських рішень на основі вивчення практики і тенденцій поведінки керованого об’єкта;

) організація виконання прийнятого рішення, яка передбачає доведення його до керованого об’єкта, забезпечує підтримку стійкого взаємозв’язку між керуючою і керованою системами і між їхніми елементами, а також створює необхідні передумови для виконання прийнятого рішення;

) контроль за виконанням і оцінка результатів управління з метою розробки інформації для прийняття нового управлінського рішення.

Ми вважаємо, що процес управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» - це сукупність дій, пов’язаних з виявленням проблем, пошуком і організацією виконання рішень.

Схематично цей процес відображений на рисунку 3.1, де виробничий процес представлений у вигляді «чорного ящика» з «входами» і «виходами», а управлінський процес розглядається в складі трьох блоків: М - моделювання стану об’єкта управління на підставі надходжень від нього інформації; Р - розробка і прийняття управлінських рішень; В - організація виконання прийнятих рішень. Останній блок по інформаційним каналам пов’язаний із «входом» виробничого процесу і, таким чином, забезпечує зміни, заплановані системою управління Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль».

Рис. 3.1 Процес прийняття управлінських рішень на Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль»

Між цими двома підходами до визначення сутності процесу управління немає протиріч, вони доповнюють один одного, створюючи безперервність циклічно повторюваних процесів прийняття рішень, пов’язаних з виконанням управлінських функцій. У процесі виконання функцій управління менеджерам Сільськогосподарського ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» доводиться приймати велику кількість рішень, здійснюючи планування, організовуючи роботу, мотивуючи людей, контролюючи і координуючи все, що відбувається в процесі. Початковий імпульс процесу прийняття рішень задає інформація про стан параметрів керованого об’єкта, а вплив здійснюється після розробки і прийняття рішення, яке у вигляді тієї чи іншої інформації подається на «вхід» керованого об’єкта. Процес прийняття управлінських рішень носить циклічний характер, починається з виявлення невідповідності параметрів плановим завданням або нормативам і закінчується прийняттям та реалізацією рішень, які повинні цю невідповідність ліквідувати.

Саме у зв’язку з відхиленням від планового (або нормативного) стану і виникають проблеми. Опис проблемної ситуації, як правило, містить дві частини: характеристику самої проблеми (місця і часу її виникнення, сутності та змісту, меж поширення її впливу) і ситуаційні фактори, що призвели до появи проблеми (вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми).

До внутрішніх факторів відносять цілі та стратегію розвитку, структуру виробництва і управління, фінансові та трудові ресурси, обсяг і якість робіт. Вони формують Сільськогосподарське ТОВ Агрофірма «Ольгопіль» як систему, взаємозв’язок і взаємодію елементів. Тому зміна факторів викликає необхідність прийняття заходів управлінського впливу, спрямованих на збереження властивостей системи.

Зовнішні фактори в меншій мірі піддаються впливу з боку менеджерів підприємств, так як формують середовище, в якому працює Сільськогосподарське ТОВ Агрофірма «Ольгопіль». У сучасних умовах воно характеризується великою складністю, динамічністю та невизначеністю, що істотно ускладнює облік факторів зовнішнього середовища при прийнятті організаційних рішень. До них відносяться постачальники, споживачі, конкуренти, органи законодавчого регулювання, кредитори, інші організації, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції. Друга група зовнішніх чинників практично некерована з боку менеджерів, але впливає опосередковано. До неї відносять стан економіки країни (або регіону), рівень науково-технічного і соціального розвитку, соціокультурну і політичну обстановку.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз ПРП Луганської області
У останні десятиріччя під дією антропогенного фактора в Україні різко погіршився стан навколишнього природного середовища. Гостро постали такі екологічні проблеми як, погіршення якості ...

Дослідження цінової політики торгового підприємства
Незважаючи на зростаючу роль у сучасному маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. Цим і ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.