Меню сайту

Поняття інноваційних процесів

У ринкових умовах господарювання інноваційні процеси (явища) в розвитку економіки будь-якої галузі народного господарства мають вирішальне значення. Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються в виробничій сфері господарювання, умовно поділяють на дві групи - традиційні та інноваційні. Традиційні процеси і явища, що відбуваються в виробничій діяльності, характеризують звичайне функціонування підприємств і галузей народного господарства країни, а інноваційні - розвиток на якісно новому рівні.

Маючи в достатній кількості відповідні природно-сировинні ресурси, протягом тривалого часу економіка розвивалася переважно за рахунок екстенсивних факторів, тобто постійного зростаючого обсягу суспільних ресурсів - основних виробничих фондів, чисельності виробничого персоналу. У виробництві домінували традиційні еволюційні процеси і явища. Однак з часом екстенсивні фактори поступово практично себе вичерпали, а в багатьох випадках стали економічно невигідними. У зв'язку з цим розвиток сучасного виробництва і його інтенсифікація мають базуватися переважно на нових рішеннях щодо нової техніки, технології, організаційних форм і методів господарювання. Опрацювання, прийняття та реалізація таких рішень і складають зміст інноваційних процесів [3]. Будь-які інноваційні явища не можливі без безперервного взаємозумовленого процесу розвитку науки і техніки, постійного створення нових і вдосконалення застосування технологій, засобів виробництва та кінцевої продукції з використанням досягнень науки, тобто науково-технічного прогресу.

Науково-технічному прогресу властиві такі класичні форми:

1) еволюційна - постійне поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів або технології їхнього виготовлення, модернізація чи створення нових моделей машин, обладнання, приладів і матеріалів у межах того самого покоління техніки;

2) революційна − зміна поколінь техніки і кінцевої продукції, виникнення принципово нових науково-технічних ідей, науково-технічні революції, у процесі яких здійснюється масовий перехід до нових поколінь, техніки в провідних галузях виробництва [13].

Загальні напрями науково-технічного прогресу відображено на рис. 1.1.

Рис. 1.1 − Загальні напрями науково-технічного прогресу [20]

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю якісно нових прогресивних змін, що постійно відбуваються у часі та просторі.

У нинішній період ринкових відносин науково-технічної революції інноваційні процеси стали основою розвитку будь-якої галузі народного господарства. Вони є передумовою розвитку економіки в майбутньому.

Інноваційні процеси є результатом наукових досліджень і розробок певними галузями науки. В Україні також здійснюються науково-технічні роботи. Обсяг цих робіт показано у табл. 1.1 [16].

Таблиця 1.1 − Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт в

Україні

Всього, у фактичних цінах

У тому числі

Питома вага обсягу викон. наук. і наук.-тех. робіт у ВВП

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження

Розробки

Наук.-тех. послуги

 

Млн. грн.

%

2000

1978,4

266,6

436,7

1106,3

168,8

1,16

2001

2275

353,3

304,9

1317,2

299,6

1,11

2002

2496,8

424,9

343,6

1386,6

341,7

1,11

2003

3319,8

491,2

429,8

1900,2

498,6

1,24

2004

4112,4

629,7

573,7

2214

695

1,19

2005

4818,6

902,1

708,9

2406,9

800,7

1,09

2006

5354,6

1141

841,5

2741,6

630,5

0,98

2007

6700,7

1504

1132,6

3303,1

761

0,93

2008

8538,9

1927,4

1545,7

4088,2

977,7

0,9

2009

8653,7

1916,6

1412

4215,9

1109,2

0,95

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства ПП Молокозавод–Олком
Базою проходження практики є ПП «Молокозавод - Олком» Метою проходження практики є вивчення основних фінансових аспектів діяльності молокопереробного підприємства. Основні завдання ...

Грошова оцінка земель в Україні
Земля являється одним з основних елементів виробництва, за допомогою якого країна створює матеріальні цінності. Поряд з тим земля є природним об’єктом, який вже існує і не створюється лю ...

Управління основними засобами підприємства
Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей - одна з найважливіших у господарській діяльності підприємства. При вивченні значення кожного елеме ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.