Меню сайту

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху. Залізничний транспорт - одна з найбільш важливих галузей господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень.

Для успішного функціонування економіки транспорту необхідно такий тип економічної поведінки, який би адаптувався до динамічних умов зовнішнього середовища. При цьому особливу роль відіграє застосування ефективних методів управління працею, які б забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства. На сучасному етапі основним засобом формування такої зацікавленості виступає оплата праці, яка відображає кількість і якість витраченої працівником праці. Забезпечити таку залежність покликана система оплати праці. На підприємстві вона має велике соціально-економічне значення - від неї залежать не лише результати праці, а й добробут і соціальний статус працівників, моральний клімат в колективі. Застосування неефективної або несправедливої системи оплати призводить до зниження продуктивної праці, якості продукції, порушень трудової дисципліни, виникнення соціально-трудових конфліктів між працівниками і роботодавцем, негативно відображається на кінцевих результатах діяльності підприємства. Кожне підприємство характеризується особливостями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі, а кожен працівник має свої цінності і установки. Крім того, зовнішнє середовище, в якому функціонують підприємства, постійно змінюється, як і показники, що характеризують його персонал. Отже, доцільним є формування такої системи оплати праці, яка врахувала б особливості діяльності конкретного підприємства. Це зумовлює необхідність організації на підприємстві управління системи оплати праці

В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни, істотно міняється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання результатів. Заробітна плата охоплює усі види заробітків, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства. Трудові доходи кожного працівника визначаються по особистих вкладах, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними податками не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційно - правових форм власності встановлюється законодавством. Актуальність даної роботи полягає в тому, що питання організації оплати праці є істотним на будь-якому підприємстві. Оплата праці є основним інструментом підвищення ефективності праці працівників. Мета бакалаврської роботи - проаналізувати шляхи удосконалення управління системою оплати праці на підприємстві Мушкетівська ПЧ - 18.

Завданням роботи є:

. Розглянути теоретичні основи поняття "Оплата праці";

. Розглянути основи регулювання заробітної плати

. Провести аналіз фонду оплати праці.

. Визначити шляхи удосконалення управління системою оплати праці робітників підприємства

В даній роботі проаналізовано:

- Економічна сутність оплати праці;

- Техніко-економічні основні показники роботи дистанції;

- Удосконалення управління системою оплати праці.

При виконанні бакалаврської роботи були використані підручники , технічна документація, статистична і бухгалтерська звітність Мушкетівської дистанції ПЧ -18.

  Подібні статті по економіці

  Аналіз ефективності діяльності малого підприємства
  Наприкінці ХХ ст.. малий бізнес в Україні став реальністю і перетворився у самостійний сектор економіки, зорієнтований на ринкові умови розвитку. За останнє десятиріччя функціонуванн ...

  Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
  Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

  Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
  На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

  Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.