Меню сайту

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху. Залізничний транспорт - одна з найбільш важливих галузей господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень.

Микротоки и миостимуляция лица в СПб http://www.aelitacmc.ru.

Для успішного функціонування економіки транспорту необхідно такий тип економічної поведінки, який би адаптувався до динамічних умов зовнішнього середовища. При цьому особливу роль відіграє застосування ефективних методів управління працею, які б забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства. На сучасному етапі основним засобом формування такої зацікавленості виступає оплата праці, яка відображає кількість і якість витраченої працівником праці. Забезпечити таку залежність покликана система оплати праці. На підприємстві вона має велике соціально-економічне значення - від неї залежать не лише результати праці, а й добробут і соціальний статус працівників, моральний клімат в колективі. Застосування неефективної або несправедливої системи оплати призводить до зниження продуктивної праці, якості продукції, порушень трудової дисципліни, виникнення соціально-трудових конфліктів між працівниками і роботодавцем, негативно відображається на кінцевих результатах діяльності підприємства. Кожне підприємство характеризується особливостями діяльності, ставить перед собою специфічні цілі, а кожен працівник має свої цінності і установки. Крім того, зовнішнє середовище, в якому функціонують підприємства, постійно змінюється, як і показники, що характеризують його персонал. Отже, доцільним є формування такої системи оплати праці, яка врахувала б особливості діяльності конкретного підприємства. Це зумовлює необхідність організації на підприємстві управління системи оплати праці

В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни, істотно міняється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання результатів. Заробітна плата охоплює усі види заробітків, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства. Трудові доходи кожного працівника визначаються по особистих вкладах, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними податками не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційно - правових форм власності встановлюється законодавством. Актуальність даної роботи полягає в тому, що питання організації оплати праці є істотним на будь-якому підприємстві. Оплата праці є основним інструментом підвищення ефективності праці працівників. Мета бакалаврської роботи - проаналізувати шляхи удосконалення управління системою оплати праці на підприємстві Мушкетівська ПЧ - 18.

Завданням роботи є:

. Розглянути теоретичні основи поняття "Оплата праці";

. Розглянути основи регулювання заробітної плати

. Провести аналіз фонду оплати праці.

. Визначити шляхи удосконалення управління системою оплати праці робітників підприємства

В даній роботі проаналізовано:

- Економічна сутність оплати праці;

- Техніко-економічні основні показники роботи дистанції;

- Удосконалення управління системою оплати праці.

При виконанні бакалаврської роботи були використані підручники , технічна документація, статистична і бухгалтерська звітність Мушкетівської дистанції ПЧ -18.

  Подібні статті по економіці

  Інфляція в Україні
  Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

  Економіка сім'ї теоретичний аспект
  Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

  Заходи по удосконаленню організації підготовки виробництва на підприємстві
  Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його н ...

  Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.